ΟΓΑ: Οι προϋποθέσεις για την καταβολή του επιδόματος κοινωνικής αλληλεγγύης σε ανασφάλιστους υπερήλικες

ΟΓΑ: Οι προϋποθέσεις για την καταβολή του επιδόματος κοινωνικής αλληλεγγύης σε ανασφάλιστους υπερήλικες

Στους ανασφάλιστους υπερήλικες και σε αυτούς που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης, καταβάλλεται από τον ΟΓΑ, επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ανασφαλίστων Υπερηλίκων, ύψους έως 360 ευρώ, εφόσον πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:

  • Έχουν συμπληρώσει το 67ο έτος της ηλικίας τους.
  • Δεν λαμβάνουν ή δεν δικαιούνται να λάβουν σύνταξη από το εξωτερικό ή οποιαδήποτε ασφαλιστική ή προνοιακή παροχή από την Ελλάδα, μεγαλύτερη από το πλήρες ποσό του μηνιαίου επιδόματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ανασφάλιστων Υπερηλίκων.

Σε περίπτωση που η σύνταξη ή παροχή που λαμβάνουν από την Ελλάδα ή το εξωτερικό, είναι μικρότερη από το επίδομα, δικαιούνται το ποσό της διαφοράς που προκύπτει μετά την αφαίρεση του ποσού της σύνταξης ή παροχής που λαμβάνουν από το επίδομα. Αν το ποσό που προκύπτει είναι μικρότερο από είκοσι (20) ευρώ δεν καταβάλλεται το επίδομα.

  • Διαμένουν μόνιμα και νόμιμα στην Ελλάδα: 1) 15 συνεχόμενα έτη πριν από την υποβολή της αίτησης για τη λήψη του επιδόματος, ή 2) 15 έτη μεταξύ του 17ου και του 67ου έτους της ηλικίας τους, εκ των οποίων τα 10 συνεχόμενα πριν από την υποβολή της αίτησης και εξακολουθούν να διαμένουν στην Ελλάδα και μετά τη λήψη της παροχής.
  • Το συνολικό ετήσιο ατομικό φορολογητέο εισόδημά τους, καθώς και το απαλλασσόμενο ή φορολογούμενο με ειδικό τρόπο εισόδημά τους δεν υπερβαίνει το ποσό των 4.320 ευρώ ή, στη περίπτωση εγγάμων, το συνολικό ετήσιο οικογενειακό φορολογητέο εισόδημα, καθώς και το απαλλασσόμενο ή φορολογούμενο με ειδικό τρόπο εισόδημα δεν υπερβαίνει το ποσό των 8.640 ευρώ.
  • Εξαιρούνται οι ανασφάλιστοι υπερήλικες και αυτοί που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης, εφόσον ο/η σύζυγος λαμβάνει σύνταξη από οποιαδήποτε πηγή μεγαλύτερη από την παροχή.

Για τον καθορισμό του ετήσιου ατομικού (4.320 ευρώ) ή οικογενειακού (8.640 ευρώ) εισοδήματος (φορολογητέου, απαλλασσόμενου ή φορολογούμενου με ειδικό τρόπο), δεν υπολογίζονται :
α. Οι οικονομικές ενισχύσεις που χορηγούνται σε άτομα με αναπηρίες λόγω της αναπηρίας τους.
β. Το διατροφικό επίδομα που χορηγείται στους πάσχοντες από χρόνια νεφρική ανεπάρκεια τελικού σταδίου και στους μεταμοσχευμένους.
γ. Το επίδομα ανεργίας.
δ. Η διατροφή που καταβάλλεται σε ανήλικο τέκνο με δικαστική απόφαση ή με συμβολαιογραφική πράξη ή με ιδιωτικό έγγραφο.

Δεν υπολογίζεται επίσης το Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης.

Περιουσιακά κριτήρια

α. Ακίνητη περιουσία:
Η συνολική φορολογητέα αξία της ακίνητης περιουσίας του αιτούντος δεν μπορεί να υπερβαίνει στο σύνολο της το ποσό των 90.000 ευρώ.
β. Κινητή περιουσία:
Το τεκμήριο αντικειμενικής δαπάνης της κινητής περιουσίας του αιτούντος (επιβατικά ΙΧ, ΜΧ αυτοκίνητα ή και δίκυκλα) δεν μπορεί να υπερβαίνει στο σύνολό της, το ποσό των 6.000 ευρώ.

Η «φόρμα» της Αίτησης-Δήλωσης Χορήγησης Επιδόματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ανασφάλιστων Υπερηλίκων, συμπληρώνεται από τον Ανταποκριτή του ΟΓΑ του τόπου κατοικίας του αιτούντα ή της αιτούσας, στον οποίο θα προσκομίζoνται και όλα τα απαιτούμενα, κατά περίπτωση, δικαιολογητικά.

Ο χρόνος έναρξης καταβολής της παροχής θα είναι η 1η του επόμενου της υποβολής της αίτησης μήνα.

Το πλήρες ποσό του επιδόματος (360,00 €) χορηγείται μόνο σε όσους έχουν 35 έτη τουλάχιστον μόνιμης διαμονής στην Ελλάδα.

Παραδείγματα χορήγησης επιδόματος

Παράδειγμα 1

Έστω ότι δικαιούχος διαμένει μόνιμα στην Ελλάδα 34 χρόνια και πληροί όλες τις προϋποθέσεις.  Θα λάβει επίδομα ίσο με 360,00 Χ 34/35 = 349,71 €.

Παράδειγμα 2

Έστω ότι δικαιούχος λαμβάνει από τον αλβανικό φορέα 100 € σύνταξη και διαμένει μόνιμα στην Ελλάδα 15 χρόνια. Θα λάβει επίδομα ίσο με 360,00 € Χ 15/35 = 154,29 € – 100,00 € = 54,29 €.

Παράδειγμα 3

Έστω ότι δικαιούχος λαμβάνει από τον ΟΑΕΕ σύνταξη 200,00 € και διαμένει στην Ελλάδα 35 χρόνια. Θα λάβει επίδομα ίσο με 360,00 € – 200,00 € = 160,00 €.

Παράδειγμα 4

Έστω ότι δικαιούχος λαμβάνει σύνταξη από τη Γεωργία 140,00 € και διαμένει μόνιμα στην Ελλάδα 15 χρόνια. Δεν θα λάβει επίδομα επειδή το ποσό που απομένει είναι κάτω των 20 € 360,00 Χ 15/35 = 154,29 € – 140,00 € = 14,29 €.