Οι θέσεις του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. για την ανάπτυξη του αγροτικού τομέα

Για το Δ.Σ. του ΓΕΩΤ.Ε.Ε., Σπυρίδων Μάμαλης, Πρόεδρος

Το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας κατέθεσε στον νέο Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων υπόμνημα στο οποίο περιλαμβάνονται θέματα που άπτονται του πρωτογενούς τομέα παραγωγής της χώρας, η αντιμετώπιση των οποίων θα βοηθήσει στην ανασυγκρότηση και ενίσχυση της αγροτικής οικονομίας. Περιλαμβάνονται επίσης κλαδικά και επαγγελματικά θέματα των γεωτεχνικών και ζητείται η συνδρομή του κ. Υπουργού στην αντιμετώπιση και επίλυσή τους.

Αναλυτικότερα, το υπόμνημα του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. έχει ως εξής:

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,

Το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΓΕΩΤ.Ε.Ε.), είναι ο θεσμοθετημένος σύμβουλος της πολιτείας σε θέματα κυρίως του πρωτογενή τομέα παραγωγής, εποπτεύεται από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥπΑΑΤ) και λειτουργεί ως Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου.
Το ΓΕΩΤ.Ε.Ε. είναι ο μοναδικός δημόσιος φορέας πανελλήνιας εμβέλειας, που λειτουργεί με έδρα τη Θεσσαλονίκη, ενώ διατηρεί και δέκα (10) Περιφερειακά Παραρτήματα που καλύπτουν όλη την Ελληνική Επικράτεια. Απασχολεί είκοσι επτά (27) υπαλλήλους, οι οποίοι εξυπηρετούν τα τριάντα οκτώ (38) χιλιάδες γεωτεχνικούς, όλους δηλαδή τους γεωπόνους, δασολόγους, κτηνιάτρους, γεωλόγους και ιχθυολόγους της χώρας.

Η εξαιρετικά αρνητική οικονομική (και όχι μόνο) συγκυρία που βιώνει η χώρα μας τα τελευταία χρόνια έχει οδηγήσει το σύνολο της παραγωγικής της βάσης σε μια πρωτοφανή κρίση η οποία είναι εμφανής ιδιαίτερα στον τομέα της πρωτογενούς παραγωγής. Ενός τομέα στον οποίο η χώρα μας διαθέτει πολλά συγκριτικά πλεονεκτήματα και ο οποίος μπορεί κατ” εξοχήν να συνεισφέρει στην έξοδό μας από την κρίση.

Το ΓΕΩΤ.Ε.Ε. μπορεί να συνδράμει στην προσπάθεια της πολιτείας και στη στοχοθέτηση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για την ανάπτυξη της πρωτογενούς παραγωγής και την αύξηση της συμμετοχής της αγροτικής οικονομίας στο ΑΕΠ της χώρας.

Ως εκ τούτου, ως προς την πρώτη συνάντησή μας, σας επισημαίνουμε τα εξής:

ΚΟΙΝΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ (ΚΑΠ)
1. Ο σχεδιασμός για την εφαρμογή της ΚΑΠ και η προετοιμασία της εθνικής στρατηγικής εφαρμογής έχει καθυστερήσει, ενώ δεν υπάρχει κατά τη γνώμη μας εθνική στρατηγική διαπραγμάτευσης που να θέτει στόχους σε σχέση με τις ειδικές συνθήκες της χώρας μας. Προτείνουμε την ουσιαστική συμβολή του Επιμελητηρίου στο σχεδιασμό και τη στρατηγική της χώρας για τη Νέα ΚΑΠ, με την υπογραφή προγραμματικής συμφωνίας στο συμβουλευτικό και υποστηρικτικό πλαίσιο του εθνικού στρατηγικού σχεδιασμού.
2. Άμεση εφαρμογή του Συστήματος Παροχής Γεωργικών Συμβουλών και προκήρυξη του Μέτρου από το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020. Επίσης, ενόψει της αναθεώρησης της ΚΑΠ, προτείνεται η εξέταση της σύνδεσης της παροχής γεωργικών συμβουλών με τις επιδοτήσεις του πρώτου πυλώνα.
3. Άμεση ολοκλήρωση της αξιολόγησης των επενδυτικών Σχεδίων Βελτίωσης (Μέτρο 4.1.1 του ΠΑΑ), με στόχο τη μόχλευση της οικονομίας και τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της Ελληνικής γεωργίας. Επίσης, άμεση εφαρμογή του προγράμματος “Συνεργασία” (Μέτρο 16 του ΠΑΑ) για την εφαρμογή της επιστημονικής γνώσης στην παραγωγική διαδικασία.

ΘΕΜΑΤΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
4. Άμεση στελέχωση των γεωτεχνικών υπηρεσιών της περιφέρειας αλλά και του ΥπΑΑΤ με νέες προσλήψεις προσωπικού και αναδιάρθρωση των οργανογραμμάτων, προσανατολισμένων στις σύγχρονες απαιτήσεις. Ιδιαίτερη αναφορά θα πρέπει να γίνει στον επείγοντα χαρακτήρα των προσλήψεων κτηνιάτρων (300) για την αντιμετώπιση των ζωονόσων και την ανάπτυξη της ζωικής παραγωγής.
5. Έγκριση χορήγησης, από την επιτροπή αναμόρφωσης του ανθυγιεινού επιδόματος, του ανθυγιεινού επιδόματος στους υπαλλήλους γεωτεχνικούς- κτηνιάτρους του Δημοσίου, στη καθημερινή ενασχόληση των οποίων περιλαμβάνεται η αντιμετώπιση επιζωοτιών ή νοσημάτων επικινδύνων για την Δημόσια Υγεία, η περίθαλψη ασθενών ζώων, οι εμβολιασμοί ζώων με ζωντανά εμβολιακά στελέχη μικροβίων και ιών, οι αιμοληψίες και η λήψη παθολογικών υλικών για εργαστηριακό έλεγχο από ασθενή ζώα, οι επίσημοι έλεγχοι στους χώρους σφαγής οπληφόρων και πτηνών, οι επίσημοι έλεγχοι σε ψυκτικές αποθήκες, εργαστήρια παραγωγής-επεξεργασίας τροφίμων και ιχθυόσκαλες, η διαχείριση υλικών ειδικού κινδύνου, κ.α.
6. Αλλαγή του τρόπου επιλογής προϊσταμένων και διευθυντών, με βασικό προσόν την επιστημονική κατάρτιση.
7. Συμμετοχή εκπροσώπου του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ε.Φ.Ε.Τ..

ΘΕΣΜΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ
8. Αντιμετώπιση της λαθραίας εισαγωγή φυτοφαρμάκων, λιπασμάτων και λοιπών σκευασμάτων από τις όμορες χώρες καθώς η ανεξέλεγκτη χρήση τους, θέτει σε κίνδυνο τη δημόσια υγεία και δημιουργεί απώλεια εσόδων για το κράτος.
9. Αποτελεσματική αντιμετώπιση των παράνομων ελληνοποιήσεων ζώων και σφαγείων, με εφαρμογή εντατικών ελέγχων στα σύνορα και στην εφοδιαστική αλυσίδα.
10. Άμεση αντιμετώπιση των προβλημάτων που υπάρχουν όσον αφορά το σύστημα συνταγογράφησης γεωργικών φαρμάκων, ώστε να εξασφαλιστεί στο μέγιστο βαθμό η προστασία της γεωργικής παραγωγής αλλά και του περιβάλλοντος. Στα πλαίσια αυτά απαραίτητη κρίνεται και η έναρξη εφαρμογής από το ΥΠ.Α.Α.Τ. προγράμματος διαχείρισης κενών δοχείων φυτοπροστατευτικών προϊόντων, με την παροχή ανταποδοτικών κινήτρων στους αγρότες ώστε να επιστρέφονται οι κενές συσκευασίες στους αγοραστές.
11. Απαιτείται γενναία ενίσχυση της χρηματοδότησης του αγροτικού τομέα από τις τράπεζες, με χαμηλά επιτόκια. Με τον τρόπο αυτό θα υποστηριχθεί η αναδιάρθρωση των καλλιεργειών και η στροφή προς την παραγωγή ποιοτικών και πιστοποιημένων αγροτικών προϊόντων.
12. Αλλαγή του τρόπου φορολόγησης των αγροτών, με την απλοποίηση των διαδικασιών φορολόγησης (το ΓΕΩΤ.Ε.Ε. έχει καταθέσει σχετικές προτάσεις προς συζήτηση) και αξιοποίηση των στοιχείων του RICA.
13. Σύσταση ομάδας εργασίας για την Αναμόρφωση του κανονισμού του ΕΛ.Γ.Α., με στόχο την καταβολή έγκαιρων και δίκαιων αποζημιώσεων και την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής. Το ΓΕΩΤ.Ε.Ε. είναι έτοιμο να συμβάλλει στην προσπάθεια αυτή.
14. Απαραίτητη προϋπόθεση για μείωση του κόστους παραγωγής είναι η ολοκλήρωση των αναδασμών με στόχο την αύξηση των οικονομιών μεγέθους. Προτείνεται ο μηδενισμός της φορολογίας μεταβίβασης (ανταλλαγή) ιδιοκτησιών μεταξύ των κατά κύριο επάγγελμα αγροτών, ώστε να ενθαρρυνθεί η δημιουργία μεγάλων αγροκτημάτων.
15. Εργάτες γης. Ιδιαίτερη σημασία στον πρωτογενή τομέα της χώρας μας έχουν οι εποχιακοί εργάτες. Η προσφορά Ελλήνων εργατών γης και εποχιακών αλιέων εργατών είναι περιορισμένη, καθώς υπάρχει απαξίωση των γεωργικών, αλιευτικών και κτηνοτροφικών εργασιών και σε καμία περίπτωση δεν επαρκεί. Η απασχόληση μεταναστών σε αγροτικές εργασίες αποτελεί διέξοδο για τη διατήρηση του χαμηλού κόστους παραγωγής, τη συγκράτηση των τιμών στα γεωργικά προϊόντα, τη συγκομιδή της παραγωγής και εν γένει, για την επιβίωση των γεωργικών, αλιευτικών και κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων. Η απασχόλησή τους πρέπει να γίνεται σε συνθήκες απόλυτης νομιμότητας και διαφάνειας, με ασφάλιση στον ΟΓΑ, φορολόγηση των εισοδημάτων τους και εξασφάλιση ανθρωπίνων συνθηκών διαβίωσης.

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ
16. Δημιουργία μικρών ταμιευτήρων σε μικρά ρέματα και χειμάρρους για αποτελεσματικότερη υδροοικονομία και ανύψωση της υπόγειας στάθμης των υπόγειων υδροφορέων. Η δημιουργία αυτή, συν τοις άλλοις, θα βελτιώσει τα υπόγεια νερά που στην παραλιακή ζώνη γίνονται υφάλμυρα και δεν θα χάνονται εκατομμύρια κυβικά μέτρα προς την θάλασσα. Να υπάρξει πρόβλεψη στην επόμενη προγραμματική περίοδο για την ένταξη τέτοιων έργων, δεδομένου ότι διαπιστώθηκε κενό στην υφιστάμενη περίοδο.
17. Η γεωργική γη υψηλής παραγωγικότητας αποτελεί φυσικό πόρο μη ανανεώσιμο, που βρίσκεται ήδη σε ανεπάρκεια στη χώρα μας. Τα τελευταία χρόνια αναπτύχθηκε στην Ελλάδα ένα νομοθετικό πλαίσιο για την προστασία της που όμως και αντιφατικό ήταν και ατελέσφορο αποδείχτηκε, λόγω των αναβλητικών διατάξεων που θεσπίστηκαν κατόπιν πιέσεων από τα οικονομικά συμφέροντα τα οποία επιθυμούν την αλλαγή χρήσης της γεωργικής γης υψηλής παραγωγικότητας. Στη βάση της προστασίας της γης αυτής θα πρέπει να επανεξεταστεί το καθεστώς εγκατάστασης φωτοβολταϊκών σε γεωργικές εκτάσεις. Η έκταση στην οποία εγκαθίστανται τα φωτοβολταϊκά να μην υπερβαίνει το 10 % της έκτασης του γεωτεμαχίου. Επιπλέον θα πρέπει να γίνονται αυστηροί έλεγχοι για τον τρόπο καταπολέμησης των ζιζανίων, δεδομένου ότι χρησιμοποιούνται ισχυρά γεωργικά φάρμακα που επιβαρύνουν το περιβάλλον.
18. Προστασία των αυτοφυών φυτών που κινδυνεύουν είτε από υπερβόσκηση είτε από υπερβολική συγκομιδή (όπως είναι πχ. άγρια χλωρίδα της Σαμοθράκης).
19. Παρέμβαση του ΥπΑΑΤ για αποτελεσματική αντιμετώπιση από τις περιφέρειες του προβλήματος των κουνουπιών.
20. Αλλαγή και απλοποίηση των διαδικασιών για την χρήση της γεωθερμίας, γιατί αυτή την στιγμή η εκμετάλλευση γεωθερμικών πεδίων για την αγροτική παραγωγή είναι μηδενική, λόγω της υπερβολικής γραφειοκρατίας. Η χρήση της γεωθερμίας θα είχε ως αποτέλεσμα την αύξηση της αγροτικής παραγωγής και την αύξηση του ΑΕΠ της χώρας.
21. Η επιτάχυνση της διαδικασίας αντικατάστασης υφιστάμενης γεώτρησης λόγω βλάβης.

ΠΟΠ – ΠΓΕ – ΕΠΙΠ
22. Προστασία και ανάδειξη των προϊόντων ΠΟΠ -ΠΓΕ σε όλα τα επίπεδα, από τις καλλιέργειες μέχρι το τελικό προϊόν. Αύξηση ελέγχων για νοθεία.
23. Δημιουργία προϊόντων ΕΠΙΠ με βάση τη Μακεδονική κουζίνα.
24. Ιδιαίτερη αναφορά θα πρέπει να γίνει στη Συμφωνία των Πρεσπών, η οποία αφήνει σε πλήρη αοριστία και το θέμα της εμπορικής ονομασίας, των εμπορικών σημάτων και της επωνυμίας των προϊόντων της Μακεδονικής Γης. Ειδικότερα προτείνεται:
(α) Η ενθάρρυνση των επιχειρήσεων του αγροδιατροφικού τομέα να καταθέσουν αιτήματα για καταχώρηση εμπορικών σημάτων στο Ευρωπαϊκό Γραφείο του Alicante ή σε οποιοδήποτε φορέα απαιτείται.
(β) Η οργάνωση της κατάλληλης νομικής υποστήριξης που είναι ιδιαίτερα απαραίτητη στην περίπτωση διαμφισβητήσεων των σημάτων.
(γ) Η συμβολή των Ελληνικών δημόσιων υπηρεσιών και του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ για την πιστοποίηση των προϊόντων.
(δ) Η δημιουργία Παρατηρητηρίου για την παρακολούθηση των υποβληθέντων αιτήσεων καταχώρησης σημάτων που περιλαμβάνουν τους όρους «Μακεδονία» ή «Μακεδονικός/ή/ό» από όμορες χώρες.
(ε) Η άμεση συγκρότηση της επιτροπής ειδικών εμπειρογνωμόνων του άρθρου 1, παρ. 3, εδ. θ΄ της Συμφωνίας.

ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
25. Η δακοκτονία, όπως εφαρμόζεται στη χώρα μας, δεν μπορεί να προσφέρει αποτελεσματική και ορθολογική αντιμετώπιση του δάκου της ελιάς. Ακολουθείται η ίδια διαδικασία υλοποίησης του προγράμματος επί τουλάχιστον σαράντα χρόνια. Βασίζεται κυρίως σε εμπειρικές και υποκειμενικές εκτιμήσεις, χωρίς να αξιοποιεί καινοτόμες λύσεις και τις δυνατότητες που παρέχει η γεωργία ακριβείας. Στο πλαίσιο αυτό, καταθέτουμε προς την πολιτική ηγεσία του ΥπΑΑΤ τις ακόλουθες προτάσεις:
(α) Απαραίτητη προϋπόθεση για την υλοποίηση του προγράμματος δακοκτονίας είναι η εξασφάλιση των αναγκαίων πιστώσεων και η έγκαιρη επιλογή αναδόχου. Προκειμένου να αποφευχθούν καθυστερήσεις, προτείνουμε την πραγματοποίηση τουλάχιστον τριετούς προγράμματος δακοκτονίας.
(β) Δημιουργία συντονιστικού κέντρου παρακολούθησης των απαιτούμενων ενεργειών, με δυνατότητα παρεμβάσεων όταν εντοπίζονται προβλήματα.
(γ) Για την επιτυχία του προγράμματος δακοκτονίας απαραίτητη προϋπόθεση είναι η παρουσία και η συμμετοχή των κατάλληλων γεωτεχνικών επιστημόνων.
(δ) Αλλαγή του τρόπου οριοθέτησης των περιοχών δακοκτονίας. Προτείνουμε η οριοθέτηση να γίνεται με επιστημονικά κριτήρια, λαμβάνοντας υπ’ όψη το μικροκλίμα, το ανάγλυφο της περιοχής, τις προσβολές των ελαιώνων από δάκο προηγούμενων ετών, την πυκνότητα των ελαιώνων, τις καλλιεργητικές εργασίες, την παρουσία άλλων παθογόνων κλπ.
(ε) Η τοποθέτηση των παγίδων παρακολούθησης των ακμαίων του δάκου να γίνεται αυστηρά στις θέσεις που υποδεικνύουν οι Γεωπόνοι του προγράμματος δακοκτονίας των ΔΑΟΚ και να αποστέλλονται ψηφιακά δεδομένα (monitoring) ώστε να δίνονται σε πραγματικό χρόνο τα αποτελέσματα. Παράλληλα, θεωρούμε αναγκαία τη δημιουργία βάσης δεδομένων και χαρτών ψηφιακής αποτύπωσης των συλλήψεων του δάκου και των περιοχών ψεκασμών.
(στ) Η παρακολούθηση των μηχανημάτων ψεκασμού να γίνεται υποχρεωτικά με τη χρήση συστημάτων GPS.
(ζ) Δημιουργία εκτεταμένου δικτύου ενημέρωσης αγροτών μέσω sms και emails, ώστε να επεμβαίνουν έγκαιρα στις περιπτώσεις που απαιτείται ψεκασμός καλύψεως.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΖΩΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
26. Εξαιρετικής σημασίας για τη χώρα είναι η προστασία του ζωικού κεφαλαίου από εισερχόμενες ζωονόσους. Ειδικά η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης (ΑΜΘ), καθώς και οι Περιφέρειες Βορείου και Νοτίου Αιγαίου, λόγω της γειτνίασης με την Τουρκία, δεχόταν, δέχονται και θα συνεχίσουν να δέχονται “εισβολή” ζωωνόσων. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι το πλήγμα για την κτηνοτροφία της Περιφέρειας ΑΜΘ και ιδιαίτερα για την περιοχή του Έβρου είναι δυστυχώς τεράστιο. Μόνο την τελευταία τριετία λόγω ευλογιάς θανατώθηκαν περίπου 50.000 αιγοπρόβατα, ενώ λόγω οζώδους δερματίτιδας θανατώθηκαν 5.000 βοειδή. Το κόστος μόνο για την αποζημίωση του ζωικού κεφαλαίου ανέρχεται σε 11.000.000 ευρώ. Αν σε αυτό συνυπολογίσουμε το κόστος των παραγόμενων προϊόντων, την απώλεια εισοδήματος των κτηνοτρόφων, το κόστος αντικατάστασης καθώς και το χρόνο που χρειάζεται για να μπουν τα ζώα στην παραγωγική διαδικασία, την απώλεια εισοδήματος από τις εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην περιοχή με αντικείμενο την κτηνοτροφία κλπ., καταλήγουμε σε κόστος ζημιάς που ξεπερνά τα 25.000.000 ευρώ. Σε όλα τα παραπάνω πρέπει να προσθέσουμε απώλεια θέσεων εργασίας και μεταναστεύσεις πληθυσμού από την ευαίσθητη περιοχή της Θράκης και ιδιαίτερα του Έβρου. Επισημαίνουμε ότι τα ίδια προβλήματα αντιμετωπίζουν και τα νησιά του Αιγαίου. Για αυτό πρέπει να ληφθούν τα παρακάτω μέτρα:
(α) Να τεθεί σε λειτουργία το διασυνοριακό κέντρο εξωτικών νοσημάτων στην Ορεστιάδα, με την απαραίτητη στελέχωση. Οι κτιριακές εγκαταστάσεις και ο εξοπλισμός χρηματοδοτήθηκαν από το πρόγραμμα INTERREG το 2006-2009 και ακόμη δεν έχει λειτουργήσει.
(β) Αλλαγή της ΚΥΑ που αφορά τις αποζημιώσεις των θανατωθέντων ζώων λόγω επιζωτιών. Θα πρέπει να δοθεί κίνητρο αντικατάστασης του ζωικού κεφαλαίου και η αποζημίωση να αντικατοπτρίζει την πραγματική αξία του ζώου εν ζωή, αλλά και τις λοιπές απώλειες των κτηνοτρόφων σε εισόδημα που συνεπάγεται η θανάτωση των ζώων τους.
(γ) Δημιουργία κέντρου γενετικής βελτίωσης ζώων. Αυτό θα βοηθούσε στην εύρεση ζώων αντικατάστασης με ταυτόχρονη μείωση του κόστους αγοράς, αφού οι κτηνοτρόφοι δεν θα απευθύνονται στο εξωτερικό για εύρεση ζώων.
(δ) Δημιουργία ζώνης εμβολιασμού στο έδαφος της Ευρωπαϊκής Τουρκίας.
(ε) Τέλος απολύμανσης στους συνοριακούς σταθμούς στα σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Τουρκία. Υπάρχει δεδικασμένο σε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Βουλγαρία), με ετήσιο έσοδο 8.000.000 ευρώ.
(στ) Να εξεταστεί η δυνατότητα να δοθεί στους πληγέντες από τις εισαγόμενες επιζωοτίες κτηνοτρόφους μεγαλύτερο ποσοστό μοριοδότησης ή επιχορήγησης για συμμετοχή σε προγράμματα του ΥπΑΑΤ (όπως Νέοι Αγρότες, Σχέδια Βελτίωσης, Βιολογική Κτηνοτροφία- Γεωργία, Επιδοτούμενες Ζωοτροφές κλπ.).
27. Απλοποίηση αδειοδότησης των σταυλικών εγκαταστάσεων. Πρόκειται για ένα χρόνιο πρόβλημα που ταλανίζει τους υφιστάμενους και αποτρέπει τους νέους κτηνοτρόφους από το να επενδύσουν στην κτηνοτροφία.
28. Τακτοποίηση του προβλήματος των βοσκοτόπων, ώστε να μην χάνονται πόροι από τους κτηνοτρόφους.
29. Επανεξέταση του θεσμικού πλαισίου για τα δεσποζόμενα και αδέσποτα ζώα συντροφιάς (Ν. 4039/2012).

ΘΕΜΑΤΑ ΑΛΙΕΙΑΣ
30. Αλλαγή στο ποσοστό της ελληνικής συμμετοχής στην συνολική ποσόστωση αλιείας του ερυθρού τόννου (Thunnus thynnus-BFT). Το 1998, στο Vigo της Ισπανίας, η Διεθνής Επιτροπή για τη Διατήρηση του Τόνου του Ατλαντικού (ICCAT), επέβαλε τις ποσοστώσεις στην αλιεία και εμπορία του τόνου με βάση τα ιστορικά δικαιώματα των κρατών λόγω του ότι το είδος έβαινε προς εξαφάνιση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση από τότε κάθε χρόνο καθορίζει με την σειρά της «τα ποσοστιαία μερίδια των κρατών μελών». Σήμερα οι Έλληνες αλιείς ψαρεύουν μόνο το 1,7% της ποσότητας που δίνεται στην Ε.Ε. (περίπου 340 τόνους). Η Ελλάδα μέχρι το 1998 ήταν η δεύτερη χώρα στην Ευρώπη σε εξαγωγές τόνου και τα έσοδά της, μόνο για τις εξαγωγές προς την Ιαπωνία, ξεπερνούσαν τα 10 εκατομμύρια δολάρια. Σημειωτέον ότι οι Ιταλοί και οι Ισπανοί διατηρούν το δικαίωμα να ψαρεύουν 3.000 τόνους.
31. Αναθεώρηση της απαρχαιωμένης και ελλιπούς αλιευτικής νομοθεσίας που διέπει τον κλάδο και εφαρμόζεται από το 1966 με το ΒΔ 666/66 κυρίως σε θέματα όπως κριτήρια επαγγελματικότητας αλιέων, μεταβιβάσεις επαγγελματικών αλιευτικών σκαφών κ.α. προκειμένου να υπάρχει όσο το δυνατόν, ενιαία γραμμή αντιμετώπισης ανάλογων αιτημάτων πολιτών από όλα τα τμήματα αλιείας ανά την χώρα.
32. Επιτάχυνση των διαδικασιών απορρόφησης των πόρων του ΕΠΑΛΘ 2014-2020.
33. Άμεσες αποζημιώσεις στους κατά κύριο επάγγελμα αλιείς για καταστροφές από θηλαστικά (δελφίνια, φώκιες κ.α.) στα δίχτυα και παραγάδια, όπως επίσης και από φυσικές καταστροφές.
34. Εντατικότεροι έλεγχοι στο λιανικό εμπόριο για τις παράνομες ελληνοποιήσεις αλιευμάτων και επιτρεπόμενα μεγέθη αλιευμάτων και δολωμάτων στα καταστήματα ειδών αλιείας. Ενίσχυση και Αναθεώρηση του νομικού πλαισίου προκειμένου να αποτραπεί η παράνομη και λαθραία αλιεία και εμπορία δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην ιχνηλασιμότητα των αλιευμάτων.
35. Αυστηροποίηση ελέγχων στην ερασιτεχνική και παράνομη, λαθραία και άναρχη αλιεία.
Τονίζουμε ιδιαίτερα τα προβλήματα που σχετίζονται με την παράνομη αλίευση και την υπεραλίευση σε διεθνή ύδατα αλλά και εθνικά ύδατα. Πχ. έξι ναυτικά μίλια από τις ακτές της Θράκης από τη Σαμοθράκη και τη Λήμνο έως και το Άγ. Όρος, ολόκληρος στόλος από σύγχρονα Τούρκικα αλιευτικά (γρι-γρι και τράτες) αλιεύουν καθημερινά με απαράδεκτους και παράνομους τρόπους, αντίθετους με την Ελληνική και Ευρωπαϊκή νομοθεσία. Νυχθημερόν, 40 με 60 αλιευτικά υπερεντατικής αλιείας εξολοθρεύουν τους ιχθυοπληθυσμούς του Θρακικού Πελάγους, οδηγώντας σε συρρίκνωση το εισόδημα των επαγγελματιών αλιέων. Καθημερινά ερασιτέχνες και επαγγελματίες αλιείς γίνονται μάρτυρες της αυξανομένης τουρκικής προκλητικότητας μιας και τα Τούρκικα αλιευτικά επιχειρούν και σε Ελληνικά χωρικά ύδατα (εντός των έξι (6) ν. μιλίων).
36. Υποστελέχωση των υπηρεσιών αλιείας. Ο αριθμός των ιχθυολόγων των Δημόσιων Υπηρεσιών (ΥπΑΑΤ και εποπτευόμενοι φορείς του, ΟΤΑ Β΄ βαθμού) έχει μειωθεί σημαντικά και συνεχίζει να βαίνει μειούμενος λόγω των συνταξιοδοτήσεων και της μη πρόσληψης νέου προσωπικού.
37. Πρέπει να ληφθούν μέτρα προστασίας κρισίμως κινδυνευόντων ειδών (CR) αλλά και εκλιπόντων ειδών (Extinct), όπως πχ. τα ενδημικά είδη Αλάια και Θρίτσα της Βιστωνίδας και το Σαλάχι ή Βάτος του Θρακικού Πελάγους.
38. Θα πρέπει να σταματήσει το μέτρο καταστροφής παραδοσιακών ξύλινων σκαφών και απόσυρης των ασχολούμενων με την αλιεία. Στην ουσία καταστρέφουμε σκάφη που δεν μπορούν να ξανακατασκευαστούν. Μπορεί να δημιουργηθεί χώρος έκθεσής τους ή ακόμη και να μετατραπούν σε σκάφη αναψυχής.
39. Νέες Ζώνες NATURA: Εγκρίθηκε η αποδοχή των όρων και των υποχρεώσεων που απορρέουν από την υλοποίηση του έργου με τίτλο “Ολοκληρωμένες δράσεις για τη διατήρηση και διαχείριση των περιοχών του δικτύου NATURA 2000, των ειδών, των οικοτόπων και των οικοσυστημάτων στην Ελλάδα”: “LIFE IP 4 NATURA” και ορίστηκαν οι αρμόδιες Υπηρεσίες για την υλοποίησή του. Είναι η πρώτη φορά στην Ελλάδα που έχουν δημιουργηθεί Ζώνες NATURA σε θαλάσσιες περιοχές. Δεν υπάρχει ΚΑΜΙΑ εμπειρία στη διαχείριση, στα μέτρα προστασίας, στον τρόπο εφαρμογής. Χρειάζεται στενή και εποικοδομητική συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων φορέων ώστε να αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά τα σχετικά θέματα που θα προκύψουν (καθορισμός μέτρων προστασίας, διαχείριση δραστηριοτήτων εντός των περιοχών προστασίας κλπ.).
40. Επανεξέταση της ευρωπαϊκής νομοθεσίας για την αλιεία και τις υδατοκαλλιέργειες σε σχέση με την Ελλάδα λόγω του αθέμιτου ανταγωνισμού Τρίτων Χωρών προκειμένου να διασφαλιστούν ισότιμοι όροι.
41. Επιτάχυνση της διαδικασίας για την έγκριση και θεσμοθέτηση των ΠΟΑΥ (Περιοχές Οργανωμένης Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών) με την έκδοση του σχετικού ΠΔ.
42. Πάταξη της γραφειοκρατίας. Συντομότερες διαδικασίες αδειοδότησης των μονάδων υδατοκαλλιέργειας.

Πέραν των παραπάνω θεμάτων, αρμοδιότητας Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, το Επιμελητήριο θεωρεί απαραίτητη τη στήριξη και παρέμβασή σας στην κατεύθυνση της τροποποίησης του Π.Δ. 99/2018 «Ρύθμιση του επαγγέλματος του μηχανικού με καθορισμό των επαγγελματικών δικαιωμάτων για κάθε ειδικότητα». Με το εν λόγω Π.Δ. εγείρονται μείζονα θέματα προστασίας των επαγγελματικών δικαιωμάτων των γεωτεχνικών και είναι αναγκαία η τροποποίηση των διατάξεών του, καθόσον με αυτές παρέχεται σε ορισμένες ειδικότητες Διπλωματούχων Μηχανικών, κατά παράβαση της ισχύουσας σχετικής νομοθεσίας, η δυνατότητα άσκησης δραστηριοτήτων που αποτελούν αμιγώς γεωτεχνικά αντικείμενα (π.χ. εκπόνηση Δασικών Μελετών, Υδρογεωλογικών Μελετών, εκπόνηση Μελετών Φυτοτεχνικής Διαμόρφωσης Περιβάλλοντος Χώρου και Έργων Πρασίνου κλπ.), παρά το γεγονός ότι δεν διαθέτουν, ούτε στο ελάχιστο, το απαιτούμενο επιστημονικό υπόβαθρο.

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,
Θεωρώντας ότι ο θεσμικός ρόλος του Επιμελητηρίου, ως συμβούλου της πολιτείας για τον πρωτογενή τομέα παραγωγής και τα γεωτεχνικά ζητήματα είναι αναμφισβήτητος και αναντικατάστατος, πιστεύουμε ότι οι παραπάνω παρατηρήσεις και προτάσεις μας καλύπτουν μια σειρά θεμάτων εξαιρετικά κρίσιμων για την πορεία και το μέλλον της πρωτογενούς παραγωγής της χώρας μας.
Ευελπιστώντας στην αποδοχή τους από πλευράς σας, παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε παραπέρα διευκρίνηση και συνεργασία.