Οι χώρες της Ε.Ε. με τους περισσότερους νέους γεωργούς

Οι χώρες της Ε.Ε. με τους περισσότερους νέους γεωργούς

Χωρίς μια νέα γενιά γεωργών/κτηνοτρόφων θα είναι δύσκολο έως ακατόρθωτο να αντιμετωπιστούν τα σημαντικά προβλήματα που θα ανακύψουν στο άμεσο μέλλον στον αγροτικό τομέα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η γήρανση των γεωργών αποτελεί βασικό θέμα της σύγχρονης ευρωπαϊκής γεωργίας. Τα στατιστικά στοιχεία δείχνουν ότι στην Ε.Ε., οι περισσότεροι αγρότες (54,92%) είναι άνω των 55 ετών ενώ το ποσοστό των νέων κάτω των 35 ετών είναι σχετικά χαμηλό (5,94%). Όπως φαίνεται στον πίνακα τα παραπάνω ποσοστά δεν έχουν αλλάξει σημαντικά κατά την τελευταία δεκαετία παρά τις όποιες προσπάθειες που γίνονται μέσω χρηματοδοτήσεων (άμεσες ενισχύσεις, προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης)

Κατανομή (%) των αρχηγών γεωργικών εκμεταλλεύσεων με βάση την ηλικία

Πηγή: EUROSTAT, Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Το ποσοστό των νέων γεωργών διαφέρει σημαντικά από το ένα κράτος μέλος στο άλλο. Σε γενικές γραμμές, είναι δυνατόν να ταξινομηθούν οι χώρες της ΕΕ σε 4 ομάδες με βάση την ηλικιακή δομή των γεωργών.

Η πρώτη ομάδα αποτελείται από τις χώρες με υψηλό ποσοστό νέων γεωργών και σχετικά μικρό ποσοστό ηλικιωμένων. Οι χώρες αυτές είναι:

 • Πολωνία
 • Αυστρία
 • Γαλλία
 • Λουξεμβούργο
 • Φινλανδία

Η δεύτερη ομάδα χωρών περιλαμβάνει χώρες με σχετικά υψηλό ποσοστό νέων γεωργών, αλλά και με υψηλό ποσοστό ηλικιωμένων. Αυτές είναι:

 • Σλοβακία
 • Ισπανία
 • Γερμανία
 • Ιρλανδία
 • Βουλγαρία
 • Ουγγαρία
 • Ελλάδα κ.α.

Η τρίτη ομάδα είναι αποτελούμενη από χώρες με σχετικά χαμηλό ποσοστό νέων γεωργών και περιλαμβάνει τις χώρες:

 • Ιταλία
 • Τσεχία
 • Βέλγιο
 • Ηνωμένο Βασίλειο

Τέλος, η τέταρτη ομάδα αποτελείται από χώρες με πολύ χαμηλό ποσοστό νέων γεωργών και αποτελείται από τις:

 • Πορτογαλία
 • Κύπρος
 • Δανία

Οι 4 ομάδες χωρών της Ε.Ε. με βάση το ποσοστό των νέων και ηλικιωμένων αγροτών

Πηγή: EUROSTAT, Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Να σημειωθεί ότι η ηλικιακή δομή των κατόχων γεωργικών εκμεταλλεύσεων συνδέεται στενά με τη δομή των εκμεταλλεύσεων αυτών. Χώρες που χαρακτηρίζονται από μικρές γεωργικές εκμεταλλεύσεις καθώς και οι ορεινές και μειονεκτικές περιοχές έχουν υψηλό ποσοστό ηλικιωμένων γεωργών.