Οικονομική ενίσχυση έως και 10.000 € σε ελεύθερους επαγγελματίες

Οικονομική ενίσχυση έως και 10.000 € σε ελεύθερους επαγγελματίες

 • Ποιοι είναι οι δικαιούχοι
 • Ποσό επιχορήγησης
 • Πότε πρέπει να υποβληθεί η αίτηση
 • Τρόπος υποβολής αίτησης
 • ΦΟΡΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Δικαιούχοι: Ελεύθεροι επαγγελματίες που ξεκίνησαν την επιχείρησή τους μέσα στο χρονικό διάστημα από 01.01.2014 έως 31.08.2015 και εξακολουθούν να τη διατηρούν.

Θα πρέπει κατά το εξάμηνο που προηγείται της δημιουργίας της επιχείρησης να ήταν – ανεξαρτήτως χρονικής διάρκειας – εγγεγραμμένοι άνεργοι στον ΟΑΕΔ  και ταυτόχρονα να μην είχαν άλλη απασχόληση κατά την ημέρα που προηγήθηκε της έναρξης επιτηδεύματος.

Στο πρόγραμμα εκτός από ατομικές επιχειρήσεις μπορεί να υπαχθεί και μέλος (με την προϋπόθεση ότι μετέχει με ποσοστό τουλάχιστον 51% στο εταιρικό κεφάλαιο):

 • Ομόρρυθμης Εταιρίας (Ο.Ε.)
 • Ετερόρρυθμης Εταιρίας (Ε.Ε.), μόνο για το ομόρρυθμο μέλος της
 • Εταιρίας Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.)
 • Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρίας (Ι.Κ.Ε.)
 • Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (Κοιν.Σ.Επ.)

Ποσό επιχορήγησης: 10.000,00 €

Πολύ σημαντικό ρόλο στην ένταξη των επιχειρήσεων στο πρόγραμμα έχει ο χρόνος υποβολής της αίτησης για υπαγωγή στο πρόγραμμα.

Ημερομηνίες έναρξης υποβολής αίτησης

Για τις περιφέρειες: Κρήτη, Ιόνια Νησιά, Β. Αιγαίο, Ανατολική Μακεδονία & Θράκη, Ήπειρος, Θεσσαλία, Δυτική Ελλάδα και Πελοπόννησος

 • Ημερομηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος: 23 Νοεμβρίου 2015
 • Ημερομηνία λήξης: 7 Δεκεμβρίου 2015

Για τις περιφέρειες: Αττικής, Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας, Στερεάς Ελλάδας και Νοτίου Αιγαίου.

 • Ημερομηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος: 8 Δεκεμβρίου 2015
 • Ημερομηνία λήξης: 22 Δεκεμβρίου 2015

Επιλέξιμες δαπάνες

Επιλέξιμες δαπάνες μπορούν να είναι:

 • Τα ενοίκια για την στέγαση της επιχείρησης.
 • Δαπάνες παροχής υπηρεσιών κοινής ωφέλειας (ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ, κλπ.).
 • Δαπάνες λογιστικής και νομικής υποστήριξης
 • Δαπάνες αμοιβής συμβολαιογράφων, τεχνικών ή χρηματοοικονομικών εμπειρογνωμόνων εφόσον συνδέονται άμεσα με την εκτέλεση της πράξης και είναι αναγκαίες για την προετοιμασία και την εκτέλεσή της.
 • Δαπάνες προβολής και διαφήμισης.
 • Δαπάνες προμήθειας γραφικής ύλης.
 • Δαπάνες κατάρτισης του δικαιούχου σε πιστοποιημένο φορέα επαγγελματικής κατάρτισης, εφόσον υπάρχει συνάφεια με το αντικείμενο δραστηριότητας της επιχείρησης ή με τη λειτουργία της
 • Ασφαλιστικές εισφορές του δικαιούχου.
 • Το μισθολογικό και μη μισθολογικό κόστος του προσωπικού της επιχείρησης με την προϋπόθεση ότι δεν έχει επιχορηγηθεί από άλλο πρόγραμμα για τις ίδιες δαπάνες.
 • Δαπάνες που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing).
 • Δαπάνες για αποσβέσεις όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 24 του ν. 4172/2013.

Υποβολή αίτησης

Απαραίτητη προϋπόθεση για την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης είναι η ενδιαφερόμενη επιχείρηση να είναι πιστοποιημένος / εγγεγραμμένος χρήστης στο πληροφοριακό σύστημα του ΟΑΕΔ και να διαθέτει κωδικούς πρόσβασης σε αυτό (κλειδάριθμος επιχείρησης).

Μετά την ηλεκτρονική υποβολή της «αίτησης υπαγωγής στο πρόγραμμα – καταβολής της επιχορήγησης -υπεύθυνης δήλωσης», η επιχείρηση του νέου ελεύθερου επαγγελματία πρέπει να είναι έτοιμη να ελεγχθεί οποιαδήποτε χρονική στιγμή από ελεγκτές του ΟΑΕΔ.

Οι επιστήμονες της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ διαθέτοντας άριστη κατάρτιση και εμπειρία στη συμπλήρωση φακέλων για υπαγωγή σε Προγράμματα Χρηματοδότησης είναι έτοιμοι να σας βοηθήσουν στη σωστή συμπλήρωση του φακέλου υποψηφιότητάς σας. Συμπληρώστε τη  ΦΟΡΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ με σκοπό να επικοινωνήσουμε μαζί σας και να διερευνήσουμε όλες τις δυνατότητες ένταξής σας στο πρόγραμμα.