Οικονομική στήριξη για την αντικατάσταση και τη μετακίνηση κυψελών

Οικονομική στήριξη για την αντικατάσταση και τη μετακίνηση κυψελών

Στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος βελτίωσης των συνθηκών παραγωγής και εμπορίας των προϊόντων της μελισσοκομίας 2017 – 2018 καθορίστηκαν με υπουργική απόφαση οι λεπτομέρειες εφαρμογής των δράσεων:

 • 3.1 “Εξοπλισμός για τη διευκόλυνση των μετακινήσεων (Αντικατάσταση κυψελών)” και
 • 3.2 “Οικονομική στήριξη της νομαδικής μελισσοκομίας”

Δράση 3.1: “Εξοπλισμός για τη διευκόλυνση των μετακινήσεων (Αντικατάσταση κυψελών)”

Μέσω της δράσης ενισχύεται η προμήθεια καινούριων «κυψελών αντικατάστασης» οι οποίες αποτελούνται από:

 • εμβρυοθάλαμο τύπου standard (10 ή 8 πλαισίων), από ξύλο ή κόντρα πλακέ, με σταθερή ή κινητή βάση
 • καπάκι τύπου standard ή Αυστραλίας,
 • τα αντίστοιχα πλαίσια,
 • συνδετήρες για το καπάκι και
 • συνδετήρες για την κινητή βάση (εφόσον η κυψέλη διαθέτει κινητή βάση)

Δεν αποτελούν επιλέξιμη δαπάνη:

 • η προμήθεια μεμονωμένων εξαρτημάτων κυψελών,
 • η δαπάνη για αγορά κυψελών για τις οποίες δεν έχουν εκδοθεί ορθά τα αντίστοιχα παραστατικά,
 • Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ).

Η αξία της κάθε κυψέλης αντικατάστασης καθορίζεται μέχρι του ποσού των 30 €.

Το ποσοστό αντικατάστασης ανέρχεται μέχρι 10% επί του καταγεγραμμένου αριθμού κυψελών διαχείμασης που έχει δηλώσει ο μελισσοκόμος.

Δικαιούχοι της δράσης είναι τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, τα οποία πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:

 • είναι κάτοχοι μελισσοκομικής εκμετάλλευσης, τουλάχιστον 20 μελισσιών
 • είναι κάτοχοι μελισσοκομικού βιβλιαρίου σε ισχύ (θεωρημένου) και
 • έχουν υποβάλει αίτηση – δήλωση για την καταγραφή των έτοιμων για διαχείμαση κυψελών ή έχουν προβεί στην θεώρηση του μελισσοκομικού τους βιβλιαρίου κατά το διάστημα μεταξύ 1ης Σεπτεμβρίου και 31ης Δεκεμβρίου του τρέχοντος μελισσοκομικού έτους.

Κατ’ εξαίρεση και μόνο για το πρόγραμμα 2017 η αίτηση – δήλωση κυψελών διαχείμασης δεν είναι υποχρεωτική και δε λαμβάνεται υπόψη.

Δράση 3.2: “Οικονομική στήριξη της νομαδικής μελισσοκομίας”

Ενισχύεται μέρος της δαπάνης για τη μετακίνηση των μελισσιών των «νομάδων και επαγγελματιών μελισσοκόμων» από τον συνήθη μόνιμο τόπο – «έδρα» της μελισσοκομικής εκμετάλλευσης σε άλλον ή αντίστροφα καθώς και πιθανές ενδιάμεσες μετακινήσεις, κατά το χρονικό διάστημα από ημερομηνία υποβολής της αίτησης συμμετοχής στη δράση έως και την 30η Ιουνίου κάθε μελισσοκομικού έτους.

Για το πρόγραμμα του έτους 2017, ενισχύεται μέρος της δαπάνης για τη μετακίνηση των μελισσιών από τον συνήθη μόνιμο τόπο της μελισσοκομικής εκμετάλλευσης σε άλλον ή αντίστροφα για το χρονικό διάστημα την 1η Μαρτίου 2017 έως και την 30η Ιουνίου 2017.

Ενισχύεται μέρος της δαπάνης μετακίνησης παραγωγικών μελισσιών, όλων μαζί ή τμηματικά, από ή προς το συνήθη τόπο εγκατάστασης – διαχείμασης της μελισσοκομικής εκμετάλλευσης, συμπεριλαμβανομένων και των τυχόν ενδιάμεσων μετακινήσεων με τη χρήση.:

 • ιδιόκτητων μελισσοκομικών ή αγροτομελισσοκομικών αυτοκινήτων (ΦΙΧ), ή
 • φορτηγών αυτοκινήτων δημοσίας χρήσης (ΦΔΧ), ή/και
 • οχηματαγωγών πλοίων

Ειδικά για την περίπτωση των μικρών νησιών του Αιγαίου Πελάγους, επιλέξιμες είναι μόνο οι μετακινήσεις που πραγματοποιούνται, είτε εντός του ίδιου νησιού είτε σε άλλο μικρό νησί του Αιγαίου Πελάγους.

Δικαιούχοι της δράσης είναι οι «επαγγελματίες και νομάδες μελισσοκόμοι», οι οποίοι έχουν υποβάλει αίτηση – δήλωση για την καταγραφή των έτοιμων για διαχείμαση κυψελών ή έχουν προβεί στη θεώρηση του μελισσοκομικού τους βιβλιαρίου κατά το διάστημα μεταξύ 1ης Σεπτεμβρίου και 31ης Δεκεμβρίου του τρέχοντος μελισσοκομικού έτους.

Κατ’ εξαίρεση και μόνο για πρόγραμμα του 2017 η αίτηση – δήλωση κυψελών διαχείμασης δεν είναι υποχρεωτική και δε λαμβάνεται υπόψη.

Διαδικασία Συμμετοχής

Η εκδήλωση ενδιαφέροντος συμμετοχής στις δράσεις γίνεται με την υποβολή σχετικής αίτησης – δήλωσης, στο Κέντρο Μελισσοκομίας στη ζώνη ευθύνης του οποίου ανήκει ο αιτών. Στην περίπτωση που κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης το αρμόδιο Κ.Μ. δεν λειτουργεί, η αίτηση – δήλωση υποβάλλεται στην αρμόδια ΔΑΟΚ. Η αίτηση – δήλωση είναι κοινή για τις δύο δράσεις και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αιτηθούν, εφόσον το επιθυμούν, την ένταξή τους ταυτόχρονα και στις δύο δράσεις ή σε μία εξ αυτών.