Ομαδική στέγαση για τις χοιρομητέρες ζητά η Ε.Ε.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενεργοποίησε σήμερα προδικαστική διαδικασία κατά της Κύπρου, της Ελλάδας, του Βελγίου, της Γαλλίας, της Σλοβενίας και της Φινλανδίας, ζητώντας να συμμορφωθούν με την απαίτηση ομαδικής στέγασης για τις χοιρομητέρες.

Προκειμένου να βελτιωθεί η καλή μεταχείριση των χοίρων, η κοινοτική οδηγία 2008/120/ΕΚ, απαιτεί οι χοιρομητέρες να εκτρέφονται σε ομάδες και όχι σε ατομικά διαμερίσματα σταβλισμού κατά τη διάρκεια μέρους της εγκυμοσύνης τους.

Ο κανόνας αυτός ξεκίνησε να εφαρμόζεται την 1η Ιανουαρίου 2013 ύστερα από μια 12ετή μεταβατική περίοδο. Κατόπιν επίσημου αιτήματος για συμμόρφωση που απεστάλη σε εννέα κράτη-μέλη τον Φεβρουάριο του 2013, η Επιτροπή σήμερα εξέδωσε αιτιολογημένες γνώμες για τέσσερα από αυτά, τα οποία φαίνεται ότι δεν έχουν ακόμα εφαρμόσει πλήρως την απαίτηση για ομαδικό σταβλισμό των χοιρομητέρων όπως απαιτεί η οδηγία: Το Βέλγιο, την Κύπρο, την Ελλάδα και τη Γαλλία. Αν οι εν λόγω χώρες δεν συμμορφωθούν με την κοινοτική νομοθεσία εντός δύο μηνών, η Επιτροπή ενδέχεται να τις παραπέμψει στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η Επιτροπή απέστειλε προειδοποιητικές επιστολές (πρώτο στάδιο προδικαστικής διαδικασίας) σε δύο άλλα κράτη μέλη – τη Σλοβενία και τη Φινλανδία– για μη πλήρη εφαρμογή του κανόνα για το σταβλισμό των χοιρομητέρων. Το επόμενο βήμα για τις χώρες αυτές, αν δεν συμμορφωθούν εντός δύο μηνών, θα είναι η έκδοση αιτιολογημένης γνώμης (δεύτερο και τελευταίο στάδιο προδικαστικής διαδικασίας).

ΑΜΠΕ