Όσα πρέπει να γνωρίζετε για τις μεταβιβάσεις δικαιωμάτων ενίσχυσης

Όσα πρέπει να γνωρίζετε για τις μεταβιβάσεις δικαιωμάτων ενίσχυσης

Σύμφωνα με τους κανονισμούς της Ε.Ε. τα δικαιώματα ενίσχυσης μπορούν να διαχωρίζονται από τη γη, να αποτελούν αντικείμενο ανεξάρτητης συναλλαγής και να ενεργοποιούνται σε επιλέξιμη γη, που έχει στη διάθεσή του ο γεωργός, ανεξαρτήτου κυριότητας και αυστηρά εντός της ίδιας περιφέρειας, στην οποία έχουν χορηγηθεί.

Η μεταβίβαση των δικαιωμάτων γίνεται μέσω υποβολής ηλεκτρονικής αίτησης στον ΟΠΕΚΕΠΕ και δεν απαιτείται η αποστολή φυσικού φακέλου με πρωτότυπες αιτήσεις και δικαιολογητικά. Ωστόσο, ο ενδιαφερόμενος οφείλει να τηρεί προσωπικό φάκελο με τα πρωτότυπα δικαιολογητικά για μία πενταετία τουλάχιστον.

Υπάρχουν 2 τρόποι μεταβίβασης δικαιωμάτων:

Οριστική μεταβίβαση

Τα δικαιώματα μπορούν να μεταβιβαστούν οριστικά (με πώληση ή οποιασδήποτε μορφής οριστική παραχώρηση) μαζί με επιλέξιμη έκταση ή χωρίς επιλέξιμη έκταση.

Προσωρινή μεταβίβαση

Τα δικαιώματα μπορούν να ενοικιαστούν μαζί με επιλέξιμη έκταση ή χωρίς (με τη λήξη της ενοικίασης τα δικαιώματα επιστρέφουν αυτόματα στον κάτοχο, χωρίς να απαιτείται καμία περαιτέρω ενέργεια)

Και στις δυο παραπάνω περιπτώσεις (δηλαδή πώληση ή ενοικίαση) στην μεταβίβαση δικαιωμάτων χωρίς γη εφαρμόζεται παρακράτηση 25% υπέρ του Εθνικού Αποθέματος.

Εξαιρέσεις στις οποίες δεν εφαρμόζεται η παρακράτηση 25%:

  • μεταβίβαση δικαιωμάτων λόγω κληρονομιάς.
  • Οριστική μεταβίβαση δικαιωμάτων χωρίς γη, όταν οι συμβαλλόμενοι είναι συγγενείς α’ βαθμού ή σύζυγοι.

Οι προϋποθέσεις για τη μεταβίβαση και την ενεργοποίηση των δικαιωμάτων

Μεταβίβαση δικαιωμάτων μπορεί να κάνει κάποιος που είναι ήδη κάτοχος δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης.

Ο αποδέκτης από την άλλη θα πρέπει:

  • να είναι ενεργός γεωργός το 2017,
  • να είναι μόνιμα και νόμιμα εγκατεστημένος εντός της ελληνικής επικράτειας (εξαιρείται η περίπτωση κληρονομιάς) και
  • να δηλώνει επιλέξιμες εκτάσεις

Ο αριθμός των δικαιωμάτων που μεταβιβάζεται με γη πρέπει να συνοδεύεται με μεταβίβαση ίσων ή περισσότερων επιλέξιμων εκταρίων. Επίσης, η μεταβίβαση δικαιωμάτων με γη είναι δυνατή μόνο εντός της ίδιας περιφέρειας π.χ. μεταβίβαση δικαιωμάτων περιφέρειας μόνιμων καλλιεργειών (ΠΕ3) είναι δυνατή μόνο με εκτάσεις, που έχουν “περιφερειοποιηθεί” ως ΠΕ3 (βάσει του έτους 2013)

Σε περίπτωση μεταβίβασης χωρίς γη

Τα μεταβιβασθέντα δικαιώματα βασικής ενίσχυσης ενεργοποιούνται μόνο εντός της ίδιας περιφέρειας (ΠΕ1 ή ΠΕ2 ή ΠΕ3) της ελληνικής επικράτειας για την οποία έχουν χορηγηθεί. π.χ.: μεταβίβαση δικαιωμάτων περιφέρειας μόνιμων καλλιεργειών (ΠΕ3) χωρίς γη είναι δυνατή, αλλά τα δικαιώματα “ενεργοποιούνται” μόνο με εκτάσεις, που έχουν “περιφερειοποιηθεί” ως ΠΕ3 (βάσει του έτους 2013).

Για το έτος ενίσχυσης 2017, η καταληκτική ημερομηνία υποβολής της αίτησης μεταβίβασης είναι η 9η Ιουνίου 2017. Αιτήσεις, οι οποίες οριστικοποιούνται και υποβάλλονται μετά την καταληκτική ημερομηνία εξετάζονται για το επόμενο έτος ενίσχυσης.