Παράταση στην κατάθεση Επιχειρησιακών Προγραμμάτων από τις Ομάδες Παραγωγών

Παράταση στην κατάθεση Επιχειρησιακών Προγραμμάτων από τις Ομάδες Παραγωγών

Τη δυνατότητα και την ευκαιρία να μπορέσουν ακόμα περισσότερες Οργανώσεις Παραγωγών να καταθέσουν τα Επιχειρησιακά τους Προγράμματα με αποτέλεσμα την μεγαλύτερη απορρόφηση κοινοτικών πόρων για τη χώρα δίνει η παράταση που δόθηκε στην κατάθεση Επιχειρησιακών Προγραμμάτων και τις τροποποιήσεις αυτών μέχρι της 16 Οκτωβρίου του 2015.

Οι Οργανώσεις Παραγωγών δύνανται να υλοποιούν Επιχειρησιακά Προγράμματα (ΕΠ), διάρκειας 3 έως 5 ετών, ετήσιας εφαρμογής, με ανώτατο ύψος επένδυσης έως το 8,2% της Αξίας Εμπορευθείσας Παραγωγής της ΟΠ του έτους αναφοράς και Ενωσιακή χρηματοδοτική ενίσχυση που ανέρχεται στο 4,1% της ΑΕΠ ή στο 50% των δαπανών που έχουν πραγματοποιηθεί (υπό ορισμένες προϋποθέσεις δύναται να ανέλθει στο 60%).

Οι ΟΠ μέσω των Ε.Π. μπορούν να υλοποιήσουν δράσεις, με τους κάτωθι στόχους:

  • Προγραμματισμός της παραγωγής συμπεριλαμβανομένης της πρόβλεψης και παρακολούθησης της παραγωγής και της κατανάλωσης
  • Βελτίωση και ή/και διατήρηση της ποιότητας νωπών ή μεταποιημένων
  • Ενίσχυση της εμπορικής αξίας των προϊόντων
  • Προώθηση των προϊόντων, νωπών ή μεταποιημένων
  • Πρόληψη και διαχείριση κρίσεων
  • Περιβαλλοντικές δράσεις ιδίως όσες αφορούν το νερό, και μέθοδους παραγωγής φιλικές προς το περιβάλλον, συμπεριλαμβανομένης της βιολογικής γεωργίας

Οι σχετικοί φάκελοι κατατίθενται στις αρμόδιες ΔΑΟΚ και ένα αντίγραφο αυτών στην Δ/νση Συστημάτων Καλλιέργειας.