Πάρε μέρος στη διαβούλευση για τον εκσυγχρονισμό και την απλούστευση της ΚΑΠ

Πάρε μέρος στη διαβούλευση για τον εκσυγχρονισμό και την απλούστευση της ΚΑΠ

Η Κοινή Γεωργική Πολιτική έχει υποστεί διάφορες μεταρρυθμίσεις, η τελευταία εκ των οποίων αποφασίστηκε το 2013 και εφαρμόστηκε το 2015. Έκτοτε έχει μεταβληθεί σημαντικά το περιβάλλον εντός του οποίου πραγματοποιήθηκε αυτή η μεταρρύθμιση, έχουν μεσολαβήσει πολλές σημαντικές εξελίξεις στις οποίες η Κοινή Γεωργική Πολιτική πρέπει να ανταποκριθεί πιο αποτελεσματικά, όπως η αυξημένη αβεβαιότητα στις αγορές, η πτώση των τιμών και οι νέες διεθνείς δεσμεύσεις για την κλιματική αλλαγή και τη βιώσιμη ανάπτυξη.

Η Κοινή Γεωργική Πολιτική πρέπει να εκσυγχρονιστεί, να απλουστευθεί για να μειωθεί ακόμη περισσότερο ο διοικητικός φόρτος και να καταστεί ακόμη πιο συνεκτική με άλλες πολιτικές της ΕΕ.

Στο πλαίσιο του προγράμματος εργασίας της Ε.Ε. για το 2017, η Επιτροπή προβαίνει σε ευρεία διαβούλευση διάρκειας 3 μηνών στη βάση ενός ερωτηματολογίου. Το ερωτηματολόγιο αποτελεί μέρος αυτής της ευρείας διαδικασίας διαβούλευσης και θα συμβάλλει στην εκτίμηση του αντικτύπου.

Στόχος είναι να συνοψιστούν τα διαθέσιμα στοιχεία για τις μέχρι σήμερα επιδόσεις της ΚΓΠ, να συναχθούν συμπεράσματα από την υλοποίηση της τελευταίας μεταρρύθμισης, να διεξαχθεί ένας δομημένος διάλογος, να επιβεβαιωθούν οι υφιστάμενες δυσκολίες και να προβλεφθούν οι ανάγκες για τον εκσυγχρονισμό και την απλούστευση της ΚΓΠ.

Η δημόσια διαβούλευση θα είναι ανοιχτή μέχρι τις 2 Μαΐου.

Τα αποτελέσματα της δημόσιας διαβούλευσης θα δημοσιευθούν στο διαδίκτυο και θα παρουσιαστούν σε δημόσια διάσκεψη που θα πραγματοποιηθεί στις Βρυξέλλες τον Ιούλιο του 2017.

Η Επιτροπή θα χρησιμοποιήσει τα αποτελέσματα της διαβούλευσης για να συντάξει ανακοίνωση, έως το τέλος του 2017, στην οποία θα παρουσιάσει τα συμπεράσματα για τις σημερινές επιδόσεις της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής και πιθανές επιλογές πολιτικής για το μέλλον με βάση αξιόπιστα στοιχεία.

Συμπλήρωσε το ερωτηματολόγιο της έρευνας εδώ.