Για κάθε φορτίο επιτραπέζιων ελιών που προορίζεται για εξαγωγή είναι υποχρεωτική...

Πιστοποιητικό ποιοτικού ελέγχου για εξαγωγές επιτραπέζιων ελιών

Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 1425/12-6-2013, Τεύχος Β) η Απόφαση για τον καθορισμό της διαδικασίας ποιοτικού ελέγχου των φορτίων επιτραπέζιων ελιών που προορίζονται για εξαγωγή σε τρίτες χώρες.

Για κάθε φορτίο επιτραπέζιων ελιών που προορίζεται για εξαγωγή είναι υποχρεωτική η έκδοση πιστοποιητικού ποιοτικού ελέγχου, το οποίο εκδίδεται μετά το τέλος του ποιοτικού ελέγχου και εφόσον διαπιστωθεί ότι το φορτίο πληροί τις προϋποθέσεις των διατάξεων του π.δ. 221/1979.

Διαβάστε ολόκληρη την Απόφαση εδώ.