Πληροφορίες για τα προγράμματα προώθησης-προβολής αγροτικών προϊόντων

Πληροφορίες για τα προγράμματα προώθησης-προβολής αγροτικών προϊόντων

Ποιες δαπάνες είναι επιλέξιμες για κοινοτική χρηματοδότηση στα πλαίσια του προγράμματος προώθησης-προβολής αγροτικών προϊόντων στην εσωτερική αγορά και σε τρίτες χώρες;

Επιλέξιμες για κοινοτική χρηματοδότηση στα πλαίσια του προγράμματος προώθησης-προβολής αγροτικών προϊόντων στην εσωτερική αγορά και σε τρίτες χώρες είναι οι δαπάνες που αφορούν σε δράσεις:

α) δημοσίων σχέσεων, προώθησης και διαφήμισης,

β) συμμετοχής σε εκδηλώσεις, εμποροπανηγύρεις και εκθέσεις εθνικής ή ευρωπαϊκής σημασίας,

γ) ενημέρωσης για τα κοινοτικά συστήματα των προστατευόμενων ονομασιών παραγωγής (Π.Ο.Π.), προστατευόμενων γεωγραφικών ενδείξεων (Π.Γ.Ε.), εγγυημένων παραδοσιακών και ιδιότυπων προϊόντων (Ε.Π.Ι.Π.)., της βιολογικής παραγωγής και της επισήμανσης, καθώς και των γραφικών συμβόλων που προβλέπονται στις ρυθμίσεις ιδίως για τις απομακρυσμένες περιφέρειες,

δ) ενημέρωσης για το κοινοτικό σύστημα των οίνων ποιότητας που παράγονται σε καθορισμένες περιοχές, των οίνων με γεωγραφική ένδειξη και των αλκοολούχων ποτών με γεωγραφική ένδειξη ή προστατευόμενη παραδοσιακή ένδειξη και

ε) μελέτης αξιολόγησης των αποτελεσμάτων των ενεργειών ενημέρωσης και προώθησης.

Ποιοι μπορούν να υλοποιούν αυτές τις δράσεις και πού πρέπει να υποβάλλουν τα προγράμματα για έγκριση;

Φορείς υλοποίησης των δράσεων αυτών είναι αντιπροσωπευτικές επαγγελματικές ή διεπαγγελματικές οργανώσεις, που σε συνεργασία με έναν οργανισμό εκτέλεσης (που επιλέγεται με διαγωνισμό) καταρτίζουν προγράμματα προώθησης-προβολής αγροτικών προϊόντων διάρκειας 12-36 μηνών.

Τα προγράμματα που αφορούν στην εσωτερική αγορά υποβάλλονται στη Δ/νση Γεωργικών Εφαρμογών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, πριν την 30η Νοεμβρίου κάθε έτους, η οποία μετά από έλεγχο καθορίζει, εντός του ορίου των διαθέσιμων ποσών, τον προσωρινό κατάλογο των επιλεγέντων προγραμμάτων και οργανισμών, τον οποίο κοινοποιεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή το αργότερο έως την 15η Φεβρουαρίου κάθε έτους. Αν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απορρίψει κάποιο από τα προταθέντα προγράμματα, ενημερώνει το κράτος μέλος εντός 60 ημερών.

Για προγράμματα που αφορούν σε τρίτες χώρες, η Δ/νση Γεωργικών Εφαρμογών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, προβαίνει σε δημόσια πρόσκληση υποβολής τους πριν την 31η Μαρτίου κάθε έτους και μετά από έλεγχο καθορίζει, εντός του ορίου των διαθέσιμων ποσών, τον κατάλογο των επιλεγέντων προγραμμάτων και οργανισμών, τον οποίο κοινοποιεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή έως την 30η Ιουνίου κάθε έτους. Αν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απορρίψει κάποιο από τα προταθέντα προγράμματα, ενημερώνει το κράτος μέλος.

Από πού προέρχεται η χρηματοδότηση των δαπανών;

Η χρηματοδότηση γίνεται από την Κοινότητα μέχρι το 50% των πραγματικών δαπανών για κάθε έτος εκτέλεσης, η εθνική συμμετοχή ανέρχεται στο 20% και η συμμετοχή των οργανώσεων στο 30%.

Τι έπεται της έγκρισης του προγράμματος από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή;

Μετά την έγκριση του προγράμματος από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και εντός 30 ημερολογιακών ημερών, το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων συνάπτει συμβάσεις με τις οργανώσεις που έχουν εγκριθεί τα προγράμματά τους και αφού αυτές συστήσουν εγγύηση ίση με το 15% του ανώτατου ποσού της χρηματοδότησης από την Κοινότητα. Η εγγύηση αυτή πρέπει να ισχύει μέχρι την καταβολή της τελευταίας πληρωμής του προγράμματος.