Ποια αυθαίρετα σώζονται, ποια κατεδαφίζονται σε δασικές εκτάσεις

Ποια αυθαίρετα σώζονται, ποια κατεδαφίζονται σε δασικές εκτάσεις

Σε δημόσια διαβούλευση ετέθη σήμερα το πρωί το πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας για την περιβαλλοντική νομοθεσία, στο οποίο περιλαμβάνονται και οι νέες ρυθμίσεις για τη διευθέτηση των οικιστικών πυκνώσεων, δηλαδή τις συγκεντρώσεις αυθαίρετων κτισμάτων εντός δασικών εκτάσεων.

Καταρχάς, εντός διμήνου από την έναρξη ισχύος του νέου νόμου αναρτώνται οι δασικοί χάρτες των περιοχών που είχαν περιληφθεί εντός ιώδους περιγράμματος στα χαρτογραφικά υπόβαθρα (δηλαδή των εκτάσεων που καταλαμβάνουν οι πυκνώσεις, οι οποίες είχαν εξαιρεθεί από τη διαδικασία της ανάρτησης). Από τη στιγμή που θα αναρτηθούν εκκινούν οι προθεσμίες για την άσκηση των αντιρρήσεων όσων πολιτών διαθέτουν αυθαίρετο κτίσμα ώστε να εξαιρεθεί από την κατεδάφιση.

Αποκλείονται από την υπαγωγή στις διατάξεις τακτοποίησης του νόμου όσα κτίρια δεν έχουν το χαρακτήρα κατοικίας (ή κατασκευής συνοδεύουσας την κατοικία), όσα έχουν ανεγερθεί μετά την 28.7.2011, κατασκευές που βρίσκονται σε προστατευόμενες περιοχές (του δικτύου Natura 2000, σε υγροτόπους Ramsar κ.ά.), σε δημόσιο κτήμα, σε αναδασωτέα έκταση, σε αιγιαλό, ζώνη παραλίας, αρχαιολογικό χώρο ιστορικό τόπο ή διατηρητέο οικισμό, παραδοσιακό οικισμό, ρέμα, κρίσιμη παράκτια ζώνη κλπ.

Η διαδικασία τακτοποίησης

Η διαδικασία υπαγωγής στις διατάξεις του νόμου ξεκινούν με μια αίτηση που υποβάλλει ο κύριος, νομέας ή κάτοχος της κατοικίας σε διαδικτυακή πλατφόρμα του «Ελληνικού Κτηματολογίου». Η αίτηση θα πρέπει να περιλαμβάνει:

α. την περιγραφή της οικίας (και των συνοδών κατασκευών) ως προς την κάλυψη, τη δομημένη επιφάνεια και το ύψος,
β. τη χρήση της οικίας,
γ. τον εντοπισμό της οικίας στην ιστοσελίδα του «Ελληνικό Κτηματολόγιο», στον ειδικό διαδικτυακό τόπο ανάρτησης δασικών χαρτών και υποβολής αντιρρήσεων,
δ. υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 (Α’ 75) με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής, με την οποία ο ενδιαφερόμενος δηλώνει ότι τα υποβαλλόμενα στοιχεία είναι αληθή.
3. Παράβολο 250 ευρώ.

Η υποβολή του αιτήματος οδηγεί στην άμεση αναστολή των τυχόν επιβληθεισών διοικητικών κυρώσεων και τη μη επιβολή νέων, συμπεριλαμβανομένης της προσωρινής εξαίρεσης από την κατεδάφιση, μέχρι την ολοκλήρωση των διαδικασιών.

Του αιτήματος ακολουθούν δειγματοληπτικοί έλεγχοι των αρμοδίων αρχών ως προς την ακρίβεια των υποβληθέντων στοιχείων και επιβάλλονται κυρώσεις εάν είναι ανακριβή, με το κτίριο που περιλαμβάνεται στη δήλωση να αποκλείεται από την υπαγωγή στο νόμο.

Πηγή: ΤΟ ΒΗΜΑ