Ποιοι δικαιούνται εξισωτική αποζημίωση – Τα ποσά ενίσχυσης

Ποιοι δικαιούνται εξισωτική αποζημίωση – Τα ποσά ενίσχυσης

Επιμέλεια: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

Στο νέο ΠΑΑ 2014-2020 υπάρχουν σημαντικές αλλαγές όσον αφορά το Μέτρο της Εξισωτικής Αποζημίωσης.

1η αλλαγή

Δικαιούχοι ΔΕΝ είναι πλέον οι μόνιμοι κάτοικοι των ορεινών – μειονεκτικών περιοχών ΑΛΛΑ οι ενεργοί γεωργοί που έχουν γεωργική εκμετάλλευση (αγροτεμάχια – βοσκότοπο) σε ορεινές –μειονεκτικές περιοχές.

Τα κριτήρια για να χαρακτηριστεί κάποιος ενεργός γεωργός είναι ίδια με εκείνα που έχουν θεσπιστεί για τη χορήγηση της βασικής ενίσχυσης στο πλαίσιο των άμεσων ενισχύσεων του Πυλώνα Ι. Δηλαδή:

Ενεργοί γεωργοί είναι:

Α) Όσοι έλαβαν το προηγούμενο οικονομικό έτος συνολικό ποσό άμεσων ενισχύσεων έως και 5.000 €.

ή

Β) Όσοι έλαβαν το προηγούμενο οικονομικό έτος συνολικό ποσό άμεσων ενισχύσεων άνω των 5.000 €  με την ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ, το ποσό αυτό να είναι τουλάχιστον το 5% των συνολικών τους εσόδων που αποκτήθηκαν από μη γεωργικές δραστηριότητες.

Επομένως, ο δικαιούχος γεωργός της εξισωτικής αποζημίωσης συνδέεται ΟΧΙ με τον τόπο κατοικίας του ΑΛΛΑ με τη θέση της γεωργικής εκμετάλλευσης (αγροτεμάχια –βοσκότοπο) που κατέχει.

Για τους δικαιούχους ενίσχυσης σε μειονεκτικές περιοχές υπάρχουν κριτήρια επιλογής τα οποία είναι:

 • το ποσοστό του γεωργικού εισόδηματος
 • το ετήσιο οικογενειακό εξωγεωργικό εισόδημα
 • ο τρόπος αξιοποίησης της εκμετάλλευσης και
 • η ηλικία.

2η αλλαγή

Καταργήθηκε το κατώτατο όριο των 20 στρ. προκειμένου να κριθεί κάποιος δικαιούχος της ενίσχυσης.

Αποτέλεσμα των αλλαγών είναι να αυξηθεί μεν σημαντικά ο αριθμός των δικαιούχων της εξισωτικής αποζημίωσης αλλά οι περισσότεροι δικαιούχοι θα πρέπει να «μοιραστούν» τα διαθέσιμα κονδύλια της εξισωτικής.

3η αλλαγή

Ο ενεργός γεωργός που κρίνεται δικαιούχος εξισωτικής και έχει γεωργική εκμετάλλευση και σε ορεινή περιοχή και σε μειονεκτική περιοχή θα λάβει ενίσχυση αντίστοιχα τόσο για τα αγροτεμάχια (ή βοσκότοπο) στην ορεινή περιοχή, όσο και για τα αγροτεμάχια (ή βοσκότοπο) στη μειονεκτική περιοχή.

Ποσά ενίσχυσης

 • Το ύψος της ενίσχυσης για τις ορεινές περιοχές είναι 10 €/στρ.
 • Το ύψος ενίσχυσης για τις μειονεκτικές περιοχές είναι 9,5 €/στρ.
 • Για τις ορεινές περιοχές το συνολικό ποσό ανέρχεται μέχρι 105 εκατ. €.
 • Για τις μειονεκτικές περιοχές το συνολικό ποσό ανέρχεται μέχρι 55 εκατ. €.

Το μέγεθος της έκτασης καθορίζει τη τελική ενίσχυση

Από ένα μέγεθος εκμετάλλευσης και πάνω δεν είναι αναγκαία η ενίσχυση για την άσκηση της γεωργικής δραστηριότητας διότι αντισταθμίζεται το μειονέκτημα που έχουν οι ορεινές περιοχές. Πάνω λοιπόν από το ανώτατο όριο (300 στρ.) ΔΕΝ χορηγείται ενίσχυση.

Συγκεκριμένα:

12

Ανώτατα όρια ενίσχυσης

 • Το ανώτατο ετήσιο ποσό ενίσχυσης εξισωτικής αποζημίωσης που μπορεί να λάβει ένας ενεργός γεωργός για γεωργική εκμετάλλευση σε ορεινή περιοχή είναι 2.650 €.
 • Το ανώτατο ετήσιο ποσό ενίσχυσης εξισωτικής αποζημίωσης που μπορεί να λάβει ένας ενεργός γεωργός για γεωργική εκμετάλλευση σε μειονεκτική περιοχή είναι 2.517,5 €.

Υπολογισμός ενίσχυσης – Παραδείγματα

Με βάση την έκταση την οποία κατέχουμε (θα πρέπει να βρίσκεται σε ορεινή ή μειονεκτική περιοχή) και με τα ποσά ενίσχυσης που αναφέρθηκαν παραπάνω υπολογίζουμε το τελικό ποσό ενίσχυσης.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ

Ορεινή περιοχή

Για μια γεωργική εκμετάλλευση της οποίας 350 στρέμματα βρίσκονται σε ορεινή περιοχή, το τελικό ποσό ενίσχυσης θα διαμορφωθεί ως κατωτέρω:

Για τα πρώτα 200 στρ. θα λάβουμε το 100% του ποσού ενίσχυσης: 200 x 10 € = 2.000 €
Για τα επόμενα 50 στρ. θα λάβουμε το 80% του ποσού ενίσχυσης: 50 x 8 € = 400 €
Για τα επόμενα 50 στρ. θα λάβουμε το 50% του ποσού ενίσχυσης: 50 x 5€= 250 €

Πάνω από 300 στρ. δεν δίνεται ενίσχυση. Άρα για τα υπόλοιπα 50 στρ. θα λάβουμε 0 €.

Συνολικό ποσό ενίσχυσης : 2000 +400 + 250 + 0 = 2.650 €

Μειονεκτική περιοχή

Για μια γεωργική εκμετάλλευση της οποίας 350 στρέμματα βρίσκονται σε μια περιοχή ορισμένη ως μειονεκτική, το τελικό ποσό ενίσχυσης θα διαμορφωθεί ως κατωτέρω:

Για τα πρώτα 200 στρ. θα λάβουμε το 100% του ποσού ενίσχυσης: 200 x 9,5 € = 1.900 €
Για τα επόμενα 50 στρ. θα λάβουμε το 80% του ποσού ενίσχυσης: 50 x 7,6 € = 380 €
Για τα επόμενα 50 στρ. θα λάβουμε το 50% του ποσού ενίσχυσης: 50 x 4,75€= 237,5 €

Πάνω από 300 στρ. δεν δίνεται ενίσχυση. Άρα για τα υπόλοιπα 50 στρ. θα λάβουμε 0 €.

Συνολικό ποσό ενίσχυσης : 1900 + 380 + 237,5 + 0 = 2.517,5 €

Προσοχή! Δε μπορούν να θεωρηθούν επιλέξιμα για ενίσχυση τα αγροτεμάχια που έχουν ενταχθεί στη δράση 3.6 «Μακροχρόνια παύση εκμετάλλευσης γεωργικών γαιών του Μέτρου 214 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2007-2013 και αποτελούν ανειλημμένες υποχρεώσεις του Μέτρου 10 του ΠΑΑ 2014-2020.

Περιοχές εφαρμογής

Ορεινές και μειονεκτικές χαρακτηρίζονται οι περιοχές βάσει την Οδηγία του Συμβουλίου 81/645/ΕΟΚ, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

Για τις μειονεκτικές περιοχές οι οποίες είναι περιοχές που υπόκεινται σε φυσικούς περιορισμούς που προκαλούνται από δυσχερείς κλιματολογικές ή εδαφολογικές συνθήκες ή συνδυασμό τους, θα υπάρξει νέος καθορισμός. Μέχρι τότε ισχύουν οι περιοχές με βάση την παραπάνω Οδηγία.

Υποβολή Αίτησης

Η Αίτηση στήριξης υποβάλλεται ταυτόχρονα με την Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης στον ΟΠΕΚΕΠΕ, από τον ίδιο το γεωργό ή από εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό του και συγκεκριμένα:

 • είτε απευθείας στον ΟΠΕΚΕΠΕ μέσω online συστήματος,
 • είτε μέσω ενός πιστοποιημένου Φορέα υποβολής ενιαίας αίτησης ενίσχυσης

Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων στήριξης ορίζεται η καταληκτική ημερομηνία Υποβολής της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης που είναι η 15η Ιουνίου 2016.