Ποιοι ελαιοκαλλιεργητές δεν θα καταβάλλουν εισφορά δακοκτονίας

Ποιοι ελαιοκαλλιεργητές δεν θα καταβάλλουν εισφορά δακοκτονίας

Δεν θα καταβάλλουν εισφορά δακοκτονίας στον ελαιοτριβέα οι ελαιοκαλλιεγητές οι οποίοι:

  • Κατά το έτος 2017 άσκησαν τους κανόνες της Βιολογικής Γεωργίας.
  • Παρόλο που εντάχθηκαν στο πρόγραμμα συλλογικής καταπολέμησης του δάκου, το πρόγραμμα τελικά δεν εφαρμόσθηκε στην περιοχή τους.

Στην περίπτωση της βιολογικής ελαιοκαλλιέργειας οι Περιφερειακές Ενότητες θα αποστείλουν στις αρμόδιες Δ.Ο.Υ. κατάσταση με τα ονόματα των βιοκαλλιεργητών κατά περιοχή. Αντίγραφο της σχετικής απόφασης θα παραδίδεται από τον βιοκαλλιεργητή στον ελαιοτριβέα ως δικαιολογητικό για τη μη είσπραξη από αυτόν εισφοράς δακοκτονίας.

Στη περίπτωση μη εφαρμογής του προγράμματος δακοκτονίας οι Περιφερειακές Ενότητες θα αποστείλουν στις αρμόδιες Δ.Ο.Υ.  κατάσταση των πρωτοβάθμιων Ο.Τ.Α. στις περιοχές των οποίων δεν εφαρμόσθηκε πρόγραμμα συλλογικής καταπολέμησης.

Η εισφορά δακοκτονίας στις πωλούμενες χονδρικά από τους παραγωγούς ή τους εντολοδόχους αυτών ελιές ορίζεται σε ποσοστό 2% επί της τιμολογιακής αξίας πώλησής τους.