Ποιοι κτηνοτρόφοι δικαιούνται έκτακτη ενίσχυση συνολικού ύψους 1,68 εκατ. €

Ποιοι κτηνοτρόφοι δικαιούνται έκτακτη ενίσχυση συνολικού ύψους 1,68 εκατ. €

Δικαιούχοι κτηνοτρόφοι της έκτακτης ενίσχυσης συνολικού προϋπολογισμού 1,68 εκατ. € είναι όσοι κτηνοτρόφοι πληρούν τους παρακάτω όρους επιλεξιμότητας:

  • Είναι κάτοχοι κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων γαλακτοπαραγωγικής και μικτής κατεύθυνσης με έδρα τα εξής νησιά του Αιγαίου: Μυτιλήνη, Χίος, Σάμος, Λέρος, Κως και Μεγίστη, εξαιρουμένων όσων η εκμετάλλευση δηλώνεται στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Κτηνιατρικής (Ο.Π.Σ.Κ.) ως ενσταβλισμένη.
  • Έχουν υποβάλει ενιαία αίτηση ενίσχυσης για το έτος 2016.
  • Διατήρησαν την εκμετάλλευσή τους ενεργή έως και τις 31/12/2016. Ως ενεργή εκμετάλλευση ορίζεται η εκμετάλλευση βοοειδών ή αιγοπροβάτων της οποίας η λειτουργία δεν έχει διακοπεί στο Ο.Π.Σ.Κ.
  • Όσον αφορά στα αιγοπρόβατα, να έχουν ολοκληρώσει τη διαδικασία της ετήσιας απογραφής της αιγοπροβατοτροφικής εκμετάλλευσής τους έτους 2016. Αυτό διαπιστώνεται από την καταχώρηση στο Ο.Π.Σ.Κ. της εν λόγω ετήσιας απογραφής.
  • Τηρούν τους κανόνες πολλαπλής συμμόρφωσης (άρθρο 93, Καν (ΕΕ) 1306/2013)

Για την ενίσχυση των επιλέξιμων βοοειδών προβλέπεται η κατανομή του ποσού των 93.280 € ενώ το υπόλοιπο μέχρι το συνολικό διαθέσιμο ποσό του 1.683.910 € κατανέμεται για τα επιλέξιμα αιγοπρόβατα.

Υπενθυμίζεται ότι ως επιλέξιμα θεωρούνται τα θηλυκά παραγωγικά αιγοπρόβατα (προβατίνες και αίγες).