νεος-γεωργος

Ποιοι θεωρούνται γεωργοί νεαρής ηλικίας – Το ποσοστό της επιπλέον ενίσχυσης

Οι γεωργοί νεαρής ηλικίας δικαιούνται επιπλέον ετήσια ενίσχυση πέραν από τη Βασική και Πράσινη Ενίσχυση ή και ενδεχομένως άλλες ενισχύσεις όπως πχ. συνδεδεμένες.

Η ενίσχυση για γεωργούς νεαρής ηλικίας χορηγείται για περίοδο πέντε ετών από την πρώτη υποβολή της αίτησης ενίσχυσης που οδηγεί σε πληρωμή του καθεστώτος.

Ποιοι θεωρούνται γεωργοί νεαρής ηλικίας

Για τις περιπτώσεις φυσικών προσώπων, γεωργοί νεαρής ηλικίας είναι όσοι:

  • δημιουργούν για πρώτη φορά γεωργική εκμετάλλευση ή έχουν ήδη εγκατασταθεί κατά τη διάρκεια των πέντε ετών που προηγούνται της πρώτης υποβολής αίτησης για το καθεστώς βασικής ενίσχυσης
  • είναι ηλικίας έως 40 ετών κατά το έτος υποβολής της αίτησης

Έτσι, για το έτος υποβολής 1ης αίτησης το 2020, ως νέοι/-ες γεωργοί θεωρούνται:

  • όσοι/-ες γεννήθηκαν από 01.01.1980 έως 31.12.2002
  • το έτος έναρξης γεωργικής δραστηριότητας τους ταυτίζεται με το έτος που έχουν υποβάλλει πρώτη φορά Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης από το έτος 2015 και μετά

Επίσης, γεωργοί νεαρής ηλικίας είναι τα φυσικά πρόσωπα που εντάχθηκαν στο καθεστώς γεωργών νεαρής ηλικίας τα έτη 2016 – 2019.

Υψος ενίσχυσης

Το ύψος της ενίσχυσης για γεωργούς νεαρής ηλικίας υπολογίζεται κάθε χρόνο, με τον πολλαπλασιασμό των ενεργοποιηθέντων δικαιωμάτων από το νέο γεωργό, με συντελεστή που αντιστοιχεί σε ποσοστό μεταξύ 25% έως 50% της μέσης αξίας των δικαιωμάτων ενίσχυσης που κατέχει ή μισθώνει ο/η γεωργός.