γεωργια-εδαφος

Ποιοι τομείς θα λάβουν συνδεδεμένες ενισχύσεις το 2019

Σε παραγωγικούς τομείς που αντιμετωπίζουν δυσκολίες και είναι ιδιαίτερα σημαντικοί για οικονομικούς, κοινωνικούς και περιβαλλοντικούς λόγους το κάθε κράτος μέλος έχει τη δυνατότητα να χορηγεί επιπλέον ενισχύσεις, τις συνδεδεμένες ενισχύσεις.

Έχουν τη μορφή της ετήσιας ενίσχυσης βάσει καθορισμένων εκτάσεων και αποδόσεων, στη χώρα μας χορηγούνται από τον ΟΠΕΚΕΠΕ και αποτελούν εθνική επιλογή.

Στη χώρα μας συνδεδεμένες ενισχύσεις βάσει έκτασης χορηγούνται:

 • Ρύζι
 • Σκληρό Σίτο
 • Βιομηχανική τομάτα
 • Πορτοκάλια χυμοποίησης
 • Όσπρια ανθρώπινης κατανάλωσης
 • Πρωτεϊνούχα κτηνοτροφικά ψυχανθή
 • Σπόροι σποράς
 • Σπαράγγια
 • Ζαχαρότευτλα
 • Ροδάκινα προς χυμοποίηση
 • Κορινθιακή σταφίδα
 • Καρποί με κέλυφος
 • Μήλα
 • Πρωτεϊνούχα Κτηνοτροφικά Σανοδοτικά Ψυχανθή

Συνδεδεμένες ενισχύσεις για ζώα χορηγούνται:

 • Βόειο κρέας
 • Πρόβειο και αίγειο κρέας
 • Ειδική συνδεδεμένη ενίσχυση στον τομέα της κτηνοτροφίας – Μέτρο 1 γεωργοί που εκτρέφουν βοοειδή, Μέτρο 2 γεωργοί που εκτρέφουν αιγοπρόβατα
 • Σηροτροφία

Η οριστική ένταξη των δικαιούχων κάθε έτος στα καθεστώτα συνδεδεμένων ενισχύσεων γίνεται μετά τη διενέργεια διασταυρωτικών ελέγχων μεταξύ των αιτήσεων και των κατά περίπτωση δεδομένων που διατίθενται από τις αρμόδιες υπηρεσίες.

Οι παραγωγοί θα πρέπει να γνωρίζουν ότι οι συνδεδεμένες ενισχύσεις χορηγούνται υπό προϋποθέσεις.