Πώς ένας νεοεισερχόμενος αγρότης θα χαρακτηριστεί επαγγελματίας αγρότης

Πώς ένας νεοεισερχόμενος αγρότης θα χαρακτηριστεί επαγγελματίας αγρότης

Παρακάτω θα δούμε αναλυτικά τις προϋποθέσεις για να κριθεί κάποιος νεοεισερχόμενος ως επαγγελματίας αγρότης:

Α. Θα πρέπει να είναι κάτοχος αγροτικής εκμετάλλευσης.

Η κατοχή αγροτικής εκμετάλλευσης αποδεικνύεται με το αντίγραφο της Ενιαίας Αίτησης  Ενίσχυσης.

Όταν ΔΕΝ υπάρχει η δυνατότητα υποβολής Αίτησης Ενιαίας Ενίσχυσης, θα πρέπει να προσκομίζονται:

  • Αντίγραφο της τελευταίας Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος Ε1, το αντίστοιχο Εκκαθαριστικό Φόρου Εισοδήματος, όπου εκεί ΔΕΝ θα πρέπει να εμφανίζεται αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα.
  • Για μόνιμες φυτείες: Συμβόλαια αγοράς αγροτικών εκτάσεων, νομίμως μετεγγραμμένα που προέρχονται από αγορά, γονική παροχή, αποδοχή κληρονομιάς, κ.λ.π, ή αποδεικτικά μίσθωσης αγροτικών εκτάσεων που έχουν υποβληθεί στο taxisnet και αντίγραφα ελαιοκομικού, αμπελουργικού μητρώου ή άλλων μητρώων.
  • Για μονοετείς καλλιέργειες: Συμβόλαια αγοράς αγροτικών εκτάσεων, νομίμως μετεγγραμμένα που προέρχονται από αγορά, γονική παροχή, αποδοχή κληρονομιάς, κ.λ.π. ή αποδεικτικά μίσθωσης αγροτικών εκτάσεων που έχουν υποβληθεί στο taxisnet, και παραστατικά αγοράς σπόρων ή φυτωρίων ή πώλησης προϊόντων της εκμετάλλευσης, εντός της χρονικής περιόδου του έτους αναφοράς.
  • Αποδεικτικά κατοχής ζωικού κεφαλαίου ή μελισσοσμηνών το οποίο είναι καταγεγραμμένο στα μητρώα και βιβλιάρια του ΥΠΑΑΤ (μητρώο αιγοπροβάτων, βοοειδών, μελισσοκομικό βιβλιάριο, κ.λ.π.), εντός της χρονικής περιόδου του έτους αναφοράς.
  • Αντίγραφο Ενιαίας Δήλωσης καλλιέργειας / εκτροφής ΕΛΓΑ.

Β. Θα πρέπει να ασχολείται επαγγελματικά με αγροτική δραστηριότητα τουλάχιστον κατά 30% του συνολικού ετήσιου χρόνου εργασίας του.

Καταρχήν ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να ΜΗΝ απασχολείται με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου πλήρους απασχόλησης.

Όταν υπάρχει εξωαγροτική δραστηριότητα

Στις περιπτώσεις που κάποιος έχει εξωαγροτικό εισόδημα, ο ετήσιος χρόνος απασχόλησης στην αγροτική εκμετάλλευση προσδιορίζεται από το σύνολο των επιμέρους ωρών εργασίας, οι οποίες προκύπτουν από τις δηλωθείσες εκτάσεις και ζώα επί τον αντίστοιχο δείκτη ωρών εργασίας ανά στρέμμα καλλιέργειας ή ανά κεφαλή ζώου ή είδος εκτροφής (δείτε παρακάτω τους πίνακες).

Όταν ο ετήσιος χρόνος απασχόλησης σε αγροτική εκμετάλλευση είναι ίσος ή μεγαλύτερος των 525 ωρών, τότε δεν υπολογίζεται χρόνος απασχόλησης εκτός αγροτικής εκμετάλλευσης και θεωρείται ότι
απασχολείται επαγγελματικά στην εκμετάλλευση αυτή τουλάχιστον κατά το 30% του ετήσιου χρόνου απασχόλησής του.

Παράδειγμα 1ο

Ένας νέος γεωργός έχει στην κατοχή του 20 στρ. ελαιοκαλλιέργειας για την παραγωγή ελαιολάδου.

Υπολογισμός χρόνου απασχόλησης: 20 (έκταση) x 44 (δείκτης) = 880 ώρες / Ο γεωργός θεωρείται επαγγελματίας.

Παράδειγμα 2ο

Νέος γεωργός έχει στην κατοχή του 150 στρ. σιτάρι.

Χρόνος απασχόλησης: 150 (έκταση) x  2 (δείκτης) = 300 ώρες / Ο γεωργός δεν θεωρείται επαγγελματίας αγρότης

Παράδειγμα 3ο

Γεωργός έχει στην κατοχή του 50 κυψέλες και 15 στρ. με καρυδιές.

Χρόνος απασχόλησης για κυψέλες:  50 x 7,7 = 385 ώρες και

Χρόνος απασχόλησης για καρυδιές: 10 x 35 = 350 ώρες

Συνολικός χρόνος απασχόλησης: 735 ώρες / Ο γεωργός θεωρείται επαγγελματίας.

Δείκτες ωρών εργασίας

1

2

3

Χωρίς εξωαγροτική δραστηριότητα

Στις περιπτώσεις όπου δεν ασκεί εξωαγροτική δραστηριότητα δεν υπολογίζεται ετήσιος χρόνος απασχόλησης και υποβάλλονται τα κάτωθι ενδεικτικά δικαιολογητικά κατά περίπτωση:

1. Αντίγραφο βεβαίωσης διακοπής εργασιών της ΔΟΥ

2. Απόλυση

3. Οικειοθελής αποχώρηση

4. Βεβαίωση διακοπής κύριας απασχόλησης του οικείου ασφαλιστικού φορέα

5. Λήξη σύμβασης

6. Κάρτα ανεργίας

Σε περίπτωση μη προηγούμενης εξωαγροτικής απασχόλησης υποβάλλει Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχει προηγούμενη εξωαγροτική απασχόληση και ότι δεν έχει εγγραφεί σε άλλο ασφαλιστικό φορέα.

Γ. Δεν απαιτείται να είναι ασφαλισμένος στον ΟΓΑ, για 2 συνεχή έτη από την έναρξη της αγροτικής δραστηριότητάς του.

Ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση στην οποία να δηλώνει ότι θα εγγραφεί στα μητρώα του ΟΓΑ και ότι θα υποβάλλει εντός 6 μηνών σχετική αίτηση εγγραφής στα μητρώα του και επιλογής ασφαλιστικής κατηγορίας. Υποχρεούται με τη συμπλήρωση 2 ετών να προσκομίσει τη σχετική βεβαίωση εγγραφής στον κλάδο κύριας ασφάλισης του ΟΓΑ.