Τα ποσά των συνδεδεμένων ενισχύσεων

Τα ποσά των συνδεδεμένων ενισχύσεων

Επιμέλεια: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

Πρωτεϊνούχα κτηνοτροφικά ψυχανθή

Η επιλέξιμη για πληρωμή έκταση είναι 23.486,91 εκτάρια γεγονός που σημαίνει ότι υπολείπεται κατά ένα μεγάλο ποσοστό της έκτασης αναφοράς (40.000 εκτάρια)

Υπενθυμίζεται ότι το ύψος της ενίσχυσης υπολογίζεται ως ο λόγος του προϋπολογισμού για το έτος 2015 προς την έκταση αναφοράς.

Το ύψος της συνδεδεμένης στήριξης στην καλλιέργεια πρωτεϊνούχων κτηνοτροφικών ψυχανθών, για το έτος ενίσχυσης 2015, καθορίζεται στα 175 €/ha.

Σκληρό σιτάρι

Η επιλέξιμη για πληρωμή έκταση είναι 197.475, 71 εκτάρια η οποία και υπολείπεται της έκτασης αναφοράς (250.000 εκτάρια).

Ωστόσο, η αύξηση του ύψους ενίσχυσης που προκύπτει σε σχέση με την ενδεικτική τιμή, δεν προκαλεί υπεραντιστάθμιση και μπορεί να αιτιολογηθεί.

Το ύψος της συνδεδεμένης στήριξης στην καλλιέργεια σκληρού σίτου για το έτος ενίσχυσης 2015, καθορίζεται στα 45,57 €/εκτάριο.

Σπαράγγι

Η επιλέξιμη για πληρωμή έκταση είναι 1.463,13 εκτάρια και υπολείπεται κατά ένα μεγάλο ποσοστό της έκτασης αναφοράς (3.900 εκτάρια).

Το ύψος της συνδεδεμένης στήριξης στον τομέα του σπαραγγιού, για το έτος ενίσχυσης 2015, καθορίζεται στα 385 €/εκτάριο.

Όσπρια για ανθρώπινη κατανάλωση

Η επιλέξιμη έκταση καλλιέργειας οσπρίων για το 2015 ξεπερνά την έκταση αναφοράς των 16.500 εκταρίων.

Το ύψος της συνδεδεμένης στήριξης στην καλλιέργεια οσπρίων για ανθρώπινη κατανάλωση, για το έτος ενίσχυσης 2015, καθορίζεται στα 244,12€/ha.