Πότε απαιτείται υπεύθυνη δήλωση για τη χορήγηση βεβαίωσης ΜΑΑΕ

Πότε απαιτείται υπεύθυνη δήλωση για τη χορήγηση βεβαίωσης ΜΑΑΕ

Για τη χορήγηση βεβαίωσης εγγραφής στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων, ο ενδιαφερόμενος που:

  • έχει πρόσφατα  αποκτήσει αγροτική εκμετάλλευση
  • δεν έχει υποβάλλει Αίτηση Ενιαίας  Ενίσχυσης και
  • δεν είναι υπόχρεος σε υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος

απαιτείται να συμπληρώσει υπεύθυνη δήλωση του  N. 1599/1986, στην οποία θα δηλώνει ότι:

  • δεν είναι υπόχρεος υποβολής φορολογικής δήλωσης,
  • το λόγο  για τον οποίο δεν είναι υπόχρεος υποβολής  και

θα φέρει τη βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής του δηλούντος.

Διαβάστε περισσότερα για το  Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων εδώ.