Πρόγραμμα ελέγχων φυτοπροστατευτικών προϊόντων σε επαγγελματίες χρήστες γεωργικών φαρμάκων

Πρόγραμμα ελέγχων φυτοπροστατευτικών προϊόντων σε επαγγελματίες χρήστες γεωργικών φαρμάκων

Για το έτος 2017, το ετήσιο πρόγραμμα ελέγχου φυτοπροστατευτικών προϊόντων μεταξύ άλλων περιλαμβάνει και ελέγχους στη χρήση των γεωργικών φαρμάκων οι οποίοι αφορούν :

Επιτόπιους ελέγχους σε επαγγελματίες χρήστες γεωργικών φαρμάκων

  • Ελέγχους αποθηκευτικών χώρων επαγγελματιών χρηστών γεωργικών φαρμάκων συμπεριλαμβανομένου της αποθήκευσης μη εγκεκριμένων φυτοπροστατευτικών προϊόντων στα οποία είχε χορηγηθεί προσωρινή έγκριση διάρκειας 120 ημερών και παρήλθε το χρονικό διάστημα έγκρισης.
  • Ελέγχους αρχείων καταγραφής χρήσης ή/και παραστατικών προμήθειας γεωργικών φαρμάκων. Σε περίπτωση παρουσίας περισσοτέρων της μιας καλλιεργειών θα πρέπει να ελέγχονται όλες οι καλλιέργειες. Δειγματοληπτικά λαμβάνονται τα αρχεία καταγραφής και ελέγχεται εάν η χρήση έγινε σύμφωνα με τα οριζόμενα στη σχετική άδεια διάθεσης στην αγορά
  • Ελέγχους κατοχής πιστοποιητικού γνώσεων ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων.

Δειγματοληψίες φύλλων και βλαστών

Τα δείγματα αποστέλλονται στο Εργαστήριο Υπολειμμάτων Γεωργικών Φαρμάκων του Μπενακείου Φυτοπαθολογικού Ινστιτούτου.

Λαμβάνοντας υπόψη τα ευρήματα των προηγουμένων χρόνων οι δειγματοληψίες φύλλων και βλαστών αναφέρονται σε:

  • Δειγματοληψίες σε καλλιέργεια βάμβακος με σκοπό τη διερεύνηση χρήσης μη εγκεκριμένων φυτοπροστατευτικών προϊόντων.
  • Δειγματοληψίες σε καλλιέργεια αμπελιού (σταφίδας) για την ανίχνευση της απαγορευμένης δραστικής φυτορρυθμιστικής ουσίας PCPA.

Δειγματοληψίες καρπών

Οι έλεγχοι αυτοί αφορούν δείγματα που λαμβάνονται για τα προγράμματα ελέγχου υπολειμμάτων γεωργικών φαρμάκων.

Διενεργούνται δειγματοληψίες σύμφωνα με τα προγράμματα ελέγχου υπολειμμάτων και σε περίπτωση που από τα ευρήματα των εργαστηριακών αναλύσεων προκύπτει μη ορθή χρήση φυτοπροστατευτικών προϊόντων διενεργείται επιτόπιος έλεγχος του επαγγελματία χρήστη φυτοπροστατευτικών προϊόντων.

Δειγματοληπτικός έλεγχος κατόχων πιστοποιητικού γνώσεων ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων

Δειγματοληπτικούς ελέγχους σε ποσοστό τουλάχιστον 5% του συνολικού αριθμού των κατόχων πιστοποιητικού γνώσεων ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων στην περιοχή ευθύνης της αρμόδιας ελεγκτικής αρχής για την εφαρμογή των γενικών αρχών της ολοκληρωμένης φυτοπροστασίας, από τους επαγγελματίες χρήστες γεωργικών φαρμάκων.

Οι έλεγχοι αυτοί εντοπίζονται στην τήρηση των γενικών αρχών της ολοκληρωμένης φυτοπροστασίας και στην εφαρμογή των οδηγιών ολοκληρωμένης φυτοπροστασίας