Πρόγραμμα Κρατικών Οικονομικών Ενισχύσεων «Ετήσιο 2013»: Αιτήσεις μέχρι τις 18 Ιουλίου

Πρόγραμμα Κρατικών Οικονομικών Ενισχύσεων «Ετήσιο 2013»: Αιτήσεις μέχρι τις 18 Ιουλίου

Από τη Δευτέρα 19-6-2017 έως και Τρίτη 18-7-2017 θα έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν αιτήσεις οι παραγωγοί για το Πρόγραμμα Κρατικών Οικονομικών Ενισχύσεων «Ετήσιο 2013».

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αιτηθούν ενισχύσεις για το σύνολο των γεωργοκτηνοτροφικών τους εκμεταλλεύσεων που ζημιώθηκαν από θεομηνίες (πλημμύρες, κατολισθήσεις) και δυσμενείς καιρικές συνθήκες (ανεμοθύελλες, υπερβολικές βροχοπτώσεις και χαλάζι) κατά τη χρονική περίοδο Ιανουάριος – Δεκέμβριος 2013.

Οι ζημιές στο φυτικό κεφάλαιο και στη φυτική παραγωγή, από δυσμενείς καιρικές συνθήκες (ανεμοθύελλα, υπερβολικές βροχοπτώσεις και χαλάζι) μπορούν να ενισχυθούν μόνο όταν το κατώτατο όριο απωλειών υπερβαίνει το 30% σε επίπεδο Π. Ενότητας, με βάση τη μέση παραγωγή των ζημιωθέντων καλλιεργειών κατά το έτος ζημιάς (2013) σε σύγκριση με τη μέση παραγωγή των προηγούμενων τριών ετών.

Υποβολή αίτησης

Κάθε κάτοχος (ιδιοκτήτης ή μισθωτής) γεωργοκτηνοτροφικής εκμετάλλευσης υποβάλει, ο ίδιος ή με τρίτο πρόσωπο, μία αίτηση (με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά) στον Δήμο που βρίσκεται η ζημιωθείσα γεωργοκτηνοτροφική του εκμετάλλευση. Αν υπάρχουν ζημιωθείσες εκμεταλλεύσεις, του ιδίου παραγωγού, και σε άλλον Δήμο της χώρας, τότε πρέπει να υποβληθεί και άλλη (νέα) αίτηση (στον Δήμο που ανήκουν), χωρίς την υποβολή πλήρους φακέλου.

Η αίτηση χορήγησης ενίσχυσης και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά θα παραλαμβάνονται από τον Ανταποκριτή του ΕΛ.Γ.Α. ατελώς. Εκπρόθεσμες αιτήσεις χορήγησης ενίσχυσης δεν γίνονται δεκτές.

Η αίτηση χορήγησης ενίσχυσης υποβάλλεται σε κάθε περίπτωση στο όνομα του παραγωγού που ήταν κάτοχος της εκμετάλλευσης όταν συνέβη το ζημιογόνο αίτιο. Για τις εκμεταλλεύσεις που υπάγονται στην υποχρεωτική ασφάλιση του ΕΛ.Γ.Α, η Δήλωση Καλλιέργειας/Εκτροφής αποτελεί αποδεικτικό κατοχής και επομένως η αίτηση χορήγησης ενίσχυσης υποβάλλεται από το ίδιο άτομο που υπέβαλε και τη Δήλωση Καλλιέργειας/Εκτροφής το έτος 2013.

Οι ενισχύσεις

Βασική προϋπόθεση για την καταβολή των ενισχύσεων είναι το επίπεδο των ζημιών, να φθάνει ένα κατώτατο όριο, το οποίο καθορίζεται στο 30% των ομοειδών ειδών σε επίπεδο παραγωγού.

Οι ενδιαφερόμενοι παραγωγοί θα πρέπει να γνωρίζουν επίσης ότι οι ενισχύσεις καταβάλλονται εφάπαξ εφόσον διαπιστωθεί και βεβαιωθεί η αποκατάσταση των ζημιών.

Οι χορηγούμενες ενισχύσεις διακρίνονται σε:

  • Ενίσχυση για ανασύσταση φυτικού κεφαλαίου καθώς και συμπληρωματική ενίσχυση για απώλεια εισοδήματος λόγω της ανασύστασης του φυτικού κεφαλαίου
  • Ενίσχυση για αποκατάσταση ζημιών παγίου κεφαλαίου
  • Ενίσχυση για απώλεια παραγωγής
  • Ενίσχυση για καταστροφή αποθηκευμένων γεωργικών προϊόντων και ζωοτροφών (μόνο για ζημιές από θεομηνίες ή εφόσον έχει καταστραφεί ο αποθηκευτικός χώρος από καλυπτόμενο από την Απόφαση αίτιο)