Πρόγραμμα παροχής τροφείων για βρεφονηπιακούς σταθμούς: Τα δικαιολογητικά και οι δικαιούχοι γονείς

Πρόγραμμα παροχής τροφείων για βρεφονηπιακούς σταθμούς: Τα δικαιολογητικά και οι δικαιούχοι γονείς

Δικαιούχος του προγράμματος παροχής τροφείων για βρεφονηπιακούς σταθμούς, έτους 2014 είναι ο ασφαλιστικά ενήμερος γονέας ή ο συνταξιούχος γονέας που έχει τέκνο/α το/α οποίο/α έχει/έχουν ηλικία από ενός (1) έτους μέχρι την ηλικία εγγραφής στην υποχρεωτική εκπαίδευση, έμμεσα ασφαλισμένο/α στον ΟΓΑ και είναι όλοι κάτοχοι βιβλιαρίου υγείας του ΟΓΑ σε ισχύ.

Για κάθε ένα από τα 1.250 τέκνα που πληρούν τις προϋποθέσεις του προγράμματος και φιλοξενούνται σε βρεφονηπιακό ή βρεφικό ή παιδικό σταθμό θα καταβληθούν τροφεία, εφάπαξ, ποσού 160 € ευρώ, στον δικαιούχο γονέα που έχει έμμεσα ασφαλισμένο/α το/α τέκνο/α για περίθαλψη στον ΟΓΑ.

Με βάση την ηλεκτρονική εφαρμογή καταγραφής βιβλιαρίων υγείας του ΟΓΑ όπου βρίσκονται καταχωρημένοι οι γονείς και τα παιδιά ηλικίας από 1 μέχρι 5 ετών έγινε κλήρωση.

Οι δικαιούχοι γονείς τα παιδιά των οποίων κληρώθηκαν να συμμετέχουν στο πρόγραμμα θα λάβουν επιστολή από τον ΟΓΑ με συνημμένη αίτηση, την οποία πρέπει να συμπληρώσουν και να επιστρέψουν μέσω FAX (210 3841602 ή 213 1519231) στον Κλάδο Αγροτικής Εστίας του ΟΓΑ, επισυνάπτοντας σε αυτήν τα παρακάτω δικαιολογητικά:

α) βεβαίωση φιλοξενίας του τέκνου σε σταθμό για την περίοδο 2014-2015

β) φωτοαντίγραφο του τραπεζικού τους λογαριασμού από το οποίο να προκύπτουν με ευκρίνεια τα ατομικά τους στοιχεία και ο ΙΒΑΝ.

Σε περίπτωση που οι δικαιούχοι γονείς δεν ανταποκριθούν εντός των προθεσμιών που τους τίθενται ή διαπιστωθεί μετά από έλεγχο ότι δεν πληρούν τις προϋποθέσεις του προγράμματος θα διαγράφονται από το αρχείο κληρωθέντων και τη θέση τους θα πάρουν παιδιά που θα προκύψουν από συμπληρωματική κλήρωση.

Οι δικαιούχοι γονείς, τα παιδιά των οποίων κληρώθηκαν να συμμετέχουν στο πρόγραμμα, μπορούν να ενημερωθούν για τα αποτελέσματα της κλήρωσης εδώ.