Κατά τη δημοσιονομική περίοδο 2007-2013, η ΕΕ διέθεσε σχεδόν 100 δισεκατομμύρια ευρώ για την επίτευξη των στόχων στον τομέα της αγροτικής ανάπτυξης. Τα κράτη μέλη διέθεσαν επίσης 58 δισεκατομμύρια ευρώ από δικούς τους πόρους για τη συγχρηματοδότηση των προγραμμάτων αγροτικής ανάπτυξης...

Χωρίς ουσιαστική παρακολούθηση και αξιολόγηση τα Προγράμματα Αγροτικής Ανάπτυξης

Ελεγκτές της ΕΕ: «Τα κράτη μέλη και η Επιτροπή δεν έχουν καταδείξει επαρκώς ότι ο ύψους 100 δισεκατομμυρίων ευρώ προϋπολογισμός για την αγροτική ανάπτυξη δαπανάται ορθά»

Το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο (ΕΕΣ), σε έκθεσή του που δημοσιεύθηκε χθες, κατέληξε στο συμπέρασμα ότι ο ισχύων μηχανισμός παρακολούθησης και αξιολόγησης δεν παρέσχε εγκαίρως τις απαιτούμενες πληροφορίες για τη λήψη τεκμηριωμένων αποφάσεων σχετικά με τα αποτελεσματικότερα και αποδοτικότερα μέτρα, ενόψει της κατάρτισης της πολιτικής αγροτικής ανάπτυξης της περιόδου 2014-2020.

Κατά τη δημοσιονομική περίοδο 2007-2013, η ΕΕ διέθεσε σχεδόν 100 δισεκατομμύρια ευρώ για την επίτευξη των στόχων στον τομέα της αγροτικής ανάπτυξης. Τα κράτη μέλη διέθεσαν επίσης 58 δισεκατομμύρια ευρώ από δικούς τους πόρους για τη συγχρηματοδότηση των προγραμμάτων αγροτικής ανάπτυξης (ΠΑΑ). Τα ΠΑΑ καταρτίζονται από τα κράτη μέλη και υλοποιούνται από αυτά, μετά την έγκρισή τους από την Επιτροπή.

«Τα κράτη μέλη και η Επιτροπή της ΕΕ επικεντρώθηκαν υπερβολικά στην ανάλωση του προϋπολογισμού για την αγροτική ανάπτυξη και όχι επαρκώς στην επίτευξη αποτελεσμάτων με αποδοτικό τρόπο», δήλωσε ο κύριος Jan Kinšt, το Μέλος του ΕΕΣ που είναι υπεύθυνο για την έκθεση.

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο έχει τονίσει ότι κάθε ευρώ από τον προϋπολογισμό της ΕΕ πρέπει όχι μόνο να δαπανάται με τον ορθό τρόπο αλλά και να αξιοποιείται ορθά. Ωστόσο, με τον έλεγχο του ΕΕΣ διαπιστώθηκε ότι τα κράτη μέλη έδειξαν περιορισμένο ενδιαφέρον για τα αποτελέσματα που επιτεύχθηκαν με τα ΠΑΑ τους. Η Επιτροπή έκανε δεκτά ΠΑΑ κρατών μελών που περιείχαν γενικούς και αόριστους στόχους, οι οποίοι δεν όριζαν συγκεκριμένα τι επιδίωκαν να επιτύχουν τα προγράμματα.

Στο πλαίσιο του ελέγχου αυτού, οι ελεγκτές της ΕΕ διαπίστωσαν ότι οι αδυναμίες στην παρακολούθηση και την αξιολόγηση από πλευράς των κρατών μελών είχαν ως αποτέλεσμα την παραγωγή πληροφοριών οι οποίες δεν ήταν επαρκώς αξιόπιστες, συνεκτικές και συναφείς ώστε να καταδεικνύουν τα αποτελέσματα που επιτεύχθηκαν σε σχέση με τους τεθέντες στόχους. Τα στοιχεία που υποβλήθηκαν σχετικά με τα επιτευχθέντα αποτελέσματα δεν ήταν επαρκή. Επιπλέον, η Επιτροπή και τα κράτη μέλη δεν αξιοποίησαν τις διαθέσιμες πληροφορίες σχετικά με τα αποτελέσματα για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας ή της αποδοτικότητας των δαπανών στον τομέα της αγροτικής ανάπτυξης.

Κατά το εναπομένον διάστημα της τρέχουσας περιόδου προγραμματισμού, ήτοι έως το τέλος του 2015, είναι δυνατόν και πρέπει να γίνουν βελτιώσεις όσον αφορά την παρακολούθηση και την αξιολόγηση, προκειμένου να διασφαλιστεί η ορθή αξιοποίηση του προϋπολογισμού της ΕΕ. Επιπλέον, η προσεχής περίοδος προγραμματισμού 2014-2020 παρέχει στην Επιτροπή και τα κράτη μέλη την ευκαιρία να θέσουν την αποτελεσματικότητα και την αποδοτικότητα των δαπανών στο επίκεντρο της νέας πολιτικής δαπανών, αλλά και στη συνέχεια, στο στάδιο της επιλογής των προς χρηματοδότηση πράξεων και έργων. Σημαντικός είναι ο ρόλος του καθορισμού καλύτερων στόχων και της βελτίωσης της παρακολούθησης και της αξιολόγησης των αποτελεσμάτων. Προς τον σκοπό αυτό, οι ελεγκτές της ΕΕ διατυπώνουν σειρά συστάσεων στην έκθεση.

Οι ειδικές εκθέσεις του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου (ΕΕΣ) δημοσιεύονται καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους και παρουσιάζουν τα αποτελέσματα επιλεγμένων ελέγχων επί συγκεκριμένων τομέων του προϋπολογισμού της ΕΕ ή επί συγκεκριμένων διαχειριστικών ζητημάτων.

Στην εν λόγω ειδική έκθεση (αριθ. 12/2013), με τίτλο «Μπορούν η Επιτροπή και τα κράτη μέλη να καταδείξουν ότι τα κονδύλια της ΕΕ που διατίθενται για την πολιτική αγροτικής ανάπτυξης δαπανώνται ορθά;», το ΕΕΣ εξέτασε κατά πόσον υπάρχουν σαφείς δηλώσεις όσον αφορά τις επιδιώξεις των δαπανών αγροτικής ανάπτυξης, εάν υπάρχουν αξιόπιστες πληροφορίες από τις οποίες να προκύπτει τι έχει επιτευχθεί με τις δαπάνες και κατά πόσο αποδοτικό τρόπο. Στο πλαίσιο αυτό, θεμελιώδης είναι ο ρόλος του συστήματος παρακολούθησης και αξιολόγησης, που είναι γνωστό και ως Κοινό πλαίσιο παρακολούθησης και αξιολόγησης.

Το σύστημα παρακολούθησης και αξιολόγησης πρέπει να παρέχει πληροφορίες σχετικά με την αποδοτικότητα και την αποτελεσματικότητα της εκάστοτε δαπάνης. Οι πληροφορίες αυτές είναι απαραίτητες για τους σκοπούς της λογοδοσίας, ήτοι προκειμένου το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και οι πολίτες να ενημερώνονται σχετικά με τα όσα επιτυγχάνονται με τον προϋπολογισμό της ΕΕ και προκειμένου να καταδεικνύεται ότι τα διαθέσιμα κονδύλια διατέθηκαν κατά τρόπο αποδοτικό και αποτελεσματικό, σύμφωνα με τις αρχές της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης. Η παρακολούθηση και η αξιολόγηση καθιστούν επίσης δυνατό τον εντοπισμό αδυναμιών και την πραγματοποίηση αλλαγών τόσο κατά τη διάρκεια της επταετούς περιόδου προγραμματισμού όσο και στο πλαίσιο του σχεδιασμού μελλοντικών πολιτικών, νομοθετικών κειμένων και προγραμμάτων δαπανών.

Ο έλεγχος κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η Επιτροπή και τα κράτη μέλη δεν έχουν καταδείξει επαρκώς την πρόοδο που έχει επιτευχθεί προς την κατεύθυνση της επίτευξης των στόχων της πολιτικής αγροτικής ανάπτυξης και ότι δεν παρέχεται διασφάλιση ότι ο προϋπολογισμός της ΕΕ για την αγροτική ανάπτυξη αξιοποιήθηκε ορθά.

Βάσει των διαπιστώσεών του, το ΕΕΣ συνιστά τα εξής:

  • Η Επιτροπή και τα κράτη μέλη πρέπει να χρησιμοποιήσουν την παρακολούθηση και την αξιολόγηση προκειμένου να ενισχύσουν την επικέντρωσή τους στην επίτευξη αποτελεσμάτων.

  • Η Επιτροπή και τα κράτη μέλη πρέπει να λάβουν τώρα μέτρα προκειμένου να διασφαλίσουν ότι από τις εκ των υστέρων αξιολογήσεις της περιόδου προγραμματισμού 2007-2013, οι οποίες θα διενεργηθούν το 2015, θα καταστεί δυνατό να προκύψουν συγκρίσιμες πληροφορίες καλής ποιότητας.

  • Η Επιτροπή οφείλει να βελτιώσει τον σχεδιασμό του κοινού πλαισίου παρακολούθησης και αξιολόγησης, ώστε να παράγονται εγκαίρως περισσότερο συναφείς, αξιόπιστες και συγκρίσιμες πληροφορίες, ιδίως όσον αφορά την αποτελεσματικότητα και την αποδοτικότητα κάθε μέτρου ως προς την επίτευξη αποτελεσμάτων.

  • Τα κράτη μέλη και η Επιτροπή πρέπει να διασφαλίσουν ότι τα προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης της περιόδου 2014-2020 θα αποτελέσουν μια αρτιότερη βάση για τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση, με συγκεκριμένους, μετρήσιμους στόχους και σχέδια για την παρακολούθηση και την αξιολόγηση της αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητας των προγραμμάτων.

  • Τα κράτη μέλη πρέπει να εντάξουν τις πτυχές της αποτελεσματικότητας και τις αποδοτικότητας στα συστήματα υλοποίησης των ΠΑΑ για την περίοδο 2014-2020, και να επαναχρησιμοποιούν για τους σκοπούς της παρακολούθησης και της αξιολόγησης τις πληροφορίες που συλλέγονται στο πλαίσιο των διαδικασιών υποβολής αιτήσεων, επιλογής και πληρωμών.

  • Τα κράτη μέλη και η Επιτροπή πρέπει να βελτιώσουν τις διαδικασίες κατάρτισης εκθέσεων σχετικά με τα επιτευχθέντα χάρις στον προϋπολογισμό της ΕΕ αποτελέσματα, για την ενίσχυση της λογοδοσίας. Στο πλαίσιο αυτό, είναι αναγκαίο να δίδεται πιο συστηματικά συνέχεια στις διαπιστώσεις των αξιολογήσεων.

Διαβάστε επίσης:

Προγράμματα Αγροτικής Ανάπτυξης δίχως νόημα-Απορρόφηση κονδυλίων δίχως ανάπτυξη