Πρόγραμμα Νέων Γεωργών ΙΙ: Σε ποιες περιοχές θα εφαρμοστεί

Πρόγραμμα Νέων Γεωργών ΙΙ: Σε ποιες περιοχές θα εφαρμοστεί

Μόνο τις Περιφέρειες Αττικής, Ηπείρου, Ιονίων Νήσων και Νοτίου Αιγαίου θα αφορά η 2η πρόσκληση του Υπομέτρου 6.1 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020.

Ειδικά για το Νομό Αττικής, σύμφωνα με την προδημοσίευση, το Υπομέτρο 6.1 θα εφαρμοστεί στους Δήμους Νήσων καθώς και σε Δήμους και Κοινότητες με αγροτική δραστηριότητα.

Πίνακας περιοχών εφαρμογής του Υπομέτρου 6.1 του ΠΑΑ στο Νομό Αττικής

Στο Υπομέτρο 6.1 μπορούν να ενταχθούν γεωργοί που δεν έχουν υπερβεί το 41ο έτος της ηλικίας τους.

θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή κατά την υποβολή των φακέλων αφού κατά την εξέταση και αξιολόγηση των αιτήσεων ενίσχυσης όπως και κατά τη διάρκεια υλοποίησης, θα γίνονται διασταυρώσεις των δηλούμενων στοιχείων με τα επίσημα στοιχεία του Κράτους και λοιπών Δημόσιων Υπηρεσιών, ιδιαιτέρως δε με τα στοιχεία του Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου και των λοιπών Μητρώων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, του TAXIS, των Ασφαλιστικών Οργανισμών κτλ, με στόχο την επαλήθευση της ακρίβειας των δηλούμενων στοιχείων.