Προσδιορισμός της ετήσιας γεωργικής απασχόλησης – 10 νέες καλλιέργειες/εκτροφές

Προσδιορισμός της ετήσιας γεωργικής απασχόλησης – 10 νέες καλλιέργειες/εκτροφές

Μετά από τις πρόσφατες αλλαγές για να θεωρηθεί κάποιος επαγγελματίας αγρότης θα πρέπει:

  • Να μην έχει μόνιμη εξωαγροτική απασχόληση, εξαρτημένη ή μη.
  • Τουλάχιστον 50% του συνολικού εισοδήματος να προέρχεται από αγροτικές δραστηριότητες
  • Να τηρεί λογιστικά βιβλία
  • Να είναι κάτοχος αγροτικής εκμετάλλευσης,
  • Να ασχολείται επαγγελματικά με αγροτική δραστηριότητα στην εκμετάλλευσή του τουλάχιστον κατά 30% του συνολικού ετήσιου χρόνου εργασίας του
  • Να είναι ασφαλισμένος ο ίδιος και η αγροτική του εκμετάλλευση.

Πως υπολογίζεται ο ετήσιος χρόνος απασχόλησης

Ο ετήσιος χρόνος απασχόλησης στην αγροτική εκμετάλλευση, προσδιορίζεται από το σύνολο των ωρών εργασίας ανά καλλιέργεια/εκτροφή, οι οποίες προκύπτουν από τις δηλωθείσες εκτάσεις και ζώα επί τον αντίστοιχο δείκτη ωρών εργασίας ανά στρέμμα καλλιέργειας ή ανά κεφαλή ζώου ή είδος εκτροφής ή δραστηριότητα στην αλιεία.

Παράδειγμα υπολογισμού  χρόνου απασχόλησης

Η καλλιέργεια ελαιοποιήσιμων ελιών έχει δείκτη ωρών εργασίας 44. Αυτό σημαίνει ότι ένας παραγωγός με 10 στρ. αφιερώνει ετήσιο χρόνο απασχόλησης 440 ώρες (44×10). Εφόσον ο παραγωγός διαθέτει επίσης και καλλιέργεια 5 στρ. με αρωματικά φυτά – ο δείκτης ωρών εργασίας για τα αρωματικά φυτά είναι 70 – τότε ο συνολικός ετήσιος χρόνος απασχόλησής του στην γεωργική του εκμετάλλευση είναι: 440 (καλλιέργεια ελαιοποιήσιμων ελιών) + 350 (καλλιέργεια αρωματικών φυτών)= 790 ώρες

Εξωαγροτική απασχόληση

Στην περίπτωση που έχουμε απασχόληση και εκτός της αγροτικής, για να θεωρηθεί κάποιος επαγγελματίας αγρότης ο ετήσιος χρόνος απασχόλησης στη γεωργική του εκμετάλλευση θα πρέπει να είναι ίσος ή μεγαλύτερος από 525 ώρες. Ο παραγωγός του προηγούμενου παραδείγματος (790 ώρες γεωργικής απασχόλησης), ακόμα και αν έχει κάποια μη μόνιμη εξωαγροτική απασχόληση, εφόσον τηρεί όλες τις άλλες προϋποθέσεις, θεωρείται επαγγελματίας αγρότης.

10 νέοι δείκτες

Σε πρόσφατη υπουργική απόφαση προστέθηκαν 10 νέοι δείκτες για τις παρακάτω καλλιέργειες/εκτροφές:

Καλλιέργεια/Εκτροφή Δείκτης ωρών εργασίας
ΑΛΟΗ 390
ΑΡΩΝΙΑ 280
ΓΚΟΤΖΙΜΠΕΡΙ 550
ΙΠΠΟΦΑΕΣ 280
ΚΡΑΝΙΑ 280
ΜΥΡΤΙΛΛΟ 280
ΣΤΕΒΙΑ 70
ΦΡΑΓΚΟΣΥΚΟ 114
ΧΟΙΡΟΙ ΕΛΕΥΘΕΡΑΣ ΒΟΣΚΗΣ 77
ΣΑΛΙΓΚΑΡΙΑ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ 1100