Στοιχεία για τον κλάδο της σαλιγκαροτροφίας – Αριθμός εκμεταλλεύσεων, Αποδόσεις, Κόστος

Στοιχεία για τον κλάδο της σαλιγκαροτροφίας – Αριθμός εκμεταλλεύσεων, Αποδόσεις, Κόστος

Στα διαγράμματα και τον πίνακα που ακολουθούν παρουσιάζεται η εξέλιξη ανάπτυξης του κλάδου της σαλιγκαροτροφίας όσον αφορά στον αριθμό των εκμεταλλεύσεων και τη χρησιμοποιούμενη έκταση κατά τα χρόνια 2011 – 2013 καθώς και το έτος έναρξης της δραστηριότητας των υπαρχουσών εκμεταλλεύσεων.

Τα δύο συστήματα εκτροφής

Για την εκτροφή σαλιγκαριών χρησιμοποιούνται κατά κύριο λόγο δύο συστήματα εκτροφής, στην εκτροφή ανοικτού τύπου και στην εκτροφή κλειστού τύπου. Η επιλογή του καθένα από αυτά γίνεται ανάλογα με το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα, τα υπάρχοντα κεφάλαια, τις συνθήκες της περιοχής, και το ρίσκο που διατίθεται να αναλάβει ο επενδυτής.

Στα εκτροφεία ανοικτού τύπου η εκτροφή των σαλιγκαριών γίνεται σε κατάλληλα διαμορφωμένο χωράφι το οποίο πριν την τοποθέτηση των σαλιγκαριών έχουν φυτευτεί φυτά τα οποία πρόκειται να καταναλωθούν από τα σαλιγκάρια, ενώ στα εκτροφεία κλειστού τύπου η εκτροφή των σαλιγκαριών πραγματοποιείται σε κατάλληλα διαμορφωμένο καλυμμένο επί το πλείστον χώρο (δικτυοκήπιο) στα οποία η ύπαρξη βλάστησης δεν είναι υποχρεωτική αλλά υπάρχουν κατάλληλα καταλύματα. Η ανάπτυξη των σαλιγκαριών επιτυγχάνεται με τη χορήγηση ειδικών σιτηρεσίων ανάλογα με το στάδιο ανάπτυξης των σαλιγκαριών.

Χωρίς τίτλο

Αποδόσεις

Η απόδοση της εκτροφής εφόσον δεν παρουσιαστούν ειδικά προβλήματα με εχθρούς – ασθένειες ή ακραίες καιρικές συνθήκες μπορεί να κυμανθεί από 700 έως και 5000 κιλά ανά στρέμμα, ανάλογα με το είδος, την ένταση της εκτροφής, την εμπειρία του εκτροφέα, κ.α. Για τις εκτατικές εκτροφές (ανοικτού τύπου) από 0 έως 1200 κιλά/στρ., ενώ για τις εντατικές εκτροφές (κλειστού τύπου) από 0 έως 5000 κιλά/στρ. Σημειώνεται ότι οι αναφερόμενες ανώτερες τιμές φαίνεται ότι επιτυγχάνονται μάλλον δύσκολα.

Κόστος εγκατάστασης

Το μέσο κόστος εγκατάστασης ενός εκτροφείου σαλιγκαριών κλειστού τύπου (δικτυοκήπιο με μεταλλικό σκελετό) κυμαίνεται γύρω στις 20 – 30 χιλιάδες ευρώ ανά στρέμμα ενώ ενός εκτροφείου ανοικτού τύπου στις 4 – 6 χιλιάδες ευρώ.

Αυτές οι τιμές μπορεί να μεταβάλλονται τόσο προς τα επάνω όσο και προς τα κάτω ανάλογα με την προσωπική εργασία του ενδιαφερόμενου, τις συμφωνίες με τους προμηθευτές των υλικών κατασκευής ή την ανάθεση της κατασκευής σε τρίτων. Σημειώνεται επίσης ότι στα προαναφερθέντα κόστη δεν συμπεριλαμβάνονται η δαπάνη γεωτρήσεων, ηλεκτροδότησης, αδειοδότησης κλπ.

Διαβάστε όλες τις πληροφορίες για την εκτροφή των σαλιγκαριών εδώ.