Προσλήψεις 140 γεωπόνων και 10 κτηνιάτρων από τον ΕΛΓΑ

Προσλήψεις 140 γεωπόνων και 10 κτηνιάτρων από τον ΕΛΓΑ

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά 140 γεωπόνων και 10 κτηνιάτρων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανακοίνωσε ο ΕΛ.Γ.Α.

Οι θέσεις αφορούν τα υποκαταστήματα του ΕΛΓΑ.

Οι προσλήψεις θα γίνονται τμηματικά ανάλογα με τις εκάστοτε παρουσιαζόμενες ανάγκες που εξαρτώνται από καιρικά φαινόμενα.

Η υποβολή των αιτήσεων λήγει στις 01-08-2019.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν το Έντυπο αίτησης  ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στην ακόλουθη διεύθυνση: ΕΛ.Γ.Α. – Κεντρική Διοίκηση, Μεσογείων 45, T.Θ. 14103 – Τ.Κ. 115 10 – ΑΘΗΝΑ, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Προσωπικού, υπόψιν κας Ν. Χασιώτη.

Δείτε ολόκληρη την Απόφαση εδώ.

Περισσότερες πληροφορίες στα τηλ: 2107490476, 576, 497

Μετάβαση στο περιεχόμενο