αναπτυξη1

Σχέδια Βελτίωσης: Έως 7 Ιουλίου για την υποβολή αιτήσεων

Τρίτη και τελευταία, από ότι φαίνεται, παράταση δόθηκε στην προθεσμία υποβολής των προτάσεων για τα Σχέδια Βελτίωσης, Δράση 4.1.5:«Υλοποίηση επενδύσεων με στόχο την ανθεκτικότητα, τη βιωσιμότητα και την ψηφιακή οικονομική ανάκαμψη των γεωργικών εκμεταλλεύσεων»

Η νέα προθεσμία υποβολής είναι η Παρασκευή 7 Ιουλίου και ώρα 13:00.

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας υποβολής (οριστικοποίησης) δεν είναι δυνατή η οριστικοποίηση της αίτησης με συνέπεια αυτή να μην αξιολογείται.

Αιτήσεις από-οριστικοποίησης αιτήσεων θα γίνονται δεκτές μέχρι και 48 ώρες πριν από την λήξη τη προθεσμίας υποβολής, ύστερα από υποβολή αιτήματος.

Προς το παρόν έχουν γίνει 3.929 οριστικοποιήσεις, ενώ στο πρόγραμμα αναμένεται να ενταχθεί  σχετικά μεγάλη μερίδα των υποψηφίων δικαιούχων.

Η Δημόσια Δαπάνη της πρόσκλησης ανέρχεται σε 180 εκατ. ευρώ και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ). Μετά την αξιολόγηση των αιτημάτων πληρωμής θα κατανεμηθεί επιπλέον ποσό 50 εκατ. ευρώ ως υπερδέσμευση έτσι ώστε η συνολική δημόσια δαπάνη της πρόσκλησης να ανέλθει στα 230 εκατ. ευρώ.