Σε διαβούλευση η Απόφαση για την προστασία των νερών από τη νιτρορύπανση

Σε διαβούλευση η Απόφαση για την προστασία των νερών από τη νιτρορύπανση

Σε δημόσια διαβούλευση τέθηκε η Υπουργική Απόφαση για την προστασία των νερών από τη νιτρορύπανση γεωργικής προέλευσης.

Με τον υπό διαβούλευση Κώδικα, ο οποίος συντάσσεται σε εφαρμογή της Οδηγίας 91/676/ΕΟΚ, προωθούνται γεωργικές πρακτικές που αφορούν τον τρόπο εφαρμογής και αποθήκευσης αζωτούχων λιπασμάτων, την άρδευση των αγροτεμαχίων με τρόπο ώστε να περιορίζονται οι απώλειες αζώτου, καθώς και τη διαδικασία επεξεργασίας και διάθεσης κτηνοτροφικών αποβλήτων ανά τύπο κτηνοτροφικής εκμετάλλευσης.

Το κείμενο που θα διαμορφωθεί πρόκειται να αντικαταστήσει τον Κώδικα Ορθής Γεωργικής Πρακτικής που έχει εγκριθεί με την αριθ.1420/82031/17.08.2015 (ΦΕΚ Β΄ 1709) Υπουργική Απόφαση.

Για να λάβετε μέρος στη διαβούλευση εδώ

Ο Κώδικας και το λοιπό θεσμικό πλαίσιο που απορρέει από την Οδηγία 91/676/ΕΟΚ είναι αναρτημένο εδώ.

Η διαβούλευση θα διαρκέσει έως τις 24 Μαΐου.

Σχόλια είναι δυνατό να αποσταλούν και με ηλεκτρονική αλληλογραφία στις διευθύνσεις  pasku059@minagric.gr και pasku024@minagric.gr.