Σημαντικά σημεία της νέας ΚΑΠ και η θέση του ΥπΑΑΤ

Για το σχεδιασμό της εφαρμογής της νέας ΚΑΠ από τη μεριά του Υπουργείου, καθώς και για το χρονοδιάγραμμα εφαρμογής της, ενημέρωσε ο Υπουργός κ. Τσαυτάρης τους Βουλευτές, μέλη της Διαρκούς Επιτροπής Παραγωγής και Εμπορίου.

Αναλυτικότερα:

Πυλώνας Ι – Άμεσες ενισχύσεις

(α) Περιφερειοποίηση

Ως προς το σχεδιασμό των άμεσων ενισχύσεων του Πυλώνα Ι, που συνιστά και το μεγαλύτερο τμήμα της χρηματοδότησης της νέας ΚΑΠ με κονδύλια ύψους 15,6 δις €,  το Υπουργείο έχει επεξεργαστεί και επιθυμεί την κατάρτιση ενός περιφερειακού προγράμματος, ειδικά για τα βοσκοτόπια, προκειμένου να στηρίξει την ελληνική κτηνοτροφία. Παράλληλα, μπορούν να δημιουργηθούν άλλο ένα ή δύο προγράμματα ειδικά για τις αροτραίες καλλιέργειες, στηριζόμενα στο εάν αυτές θα έχουν ενιαίο χειρισμό ή χειρισμό ανάλογα με τον ετήσιο ή πολυετή χαρακτήρα τους.

Υπενθυμίζεται ότι θα πρέπει να υπάρξει σύγκλιση μεταξύ των κρατών μελών, των Περιφερειών εντός της χώρας και των δικαιούχων αγροτών εντός της κάθε Περιφέρειας, ώστε οι όποιες διαφορές να έχουν περιοριστεί στο 30%.

Επίσης, ο κάθε δικαιούχος δεν μπορεί να υποστεί απώλειες που να υπερβαίνουν το 30% των ενισχύσεων που λαμβάνει σήμερα. Με αυτόν τον τρόπο η νέα ΚΑΠ προστατεύει τους αγρότες από απότομες μεταβολές.

Η νέα ΚΑΠ προσφέρει την ευελιξία στα Κράτη – Μέλη να αποφασίσουν για το πώς θα κατανεμηθεί η σύγκλιση που πρέπει να επιτευχθεί στο τέλος της περιόδου, δηλαδή αν θα πραγματοποιηθεί με οριζόντιο τρόπο ισόποσα ανά έτος ή κλιμακωτά.

Συνδεδεμένες Ενισχύσεις

Η νέα ΚΑΠ παρέχει τη δυνατότητα αύξησης του ποσοστού των συνδεδεμένων ενισχύσεων μέχρι το 8% από το 2% κατά την προηγούμενη προγραμματική περίοδο. Παράλληλα δίνεται η δυνατότητα να δοθεί ένα επιπλέον 2% υπό την προϋπόθεση ότι αυτό αναφέρεται σε καλλιέργεια πρωτεϊνούχων φυτών, δηλαδή ψυχανθών.

Νέοι Αγρότες

Κερδισμένοι από τη νέα ΚΑΠ θα είναι οι νέοι αγρότες κάτω των 40 ετών, καθώς ποσοστό έως και 2% των άμεσων ενισχύσεων θα δοθούν προκειμένου, να υποστηριχθούν νέοι αγρότες και νέοι ηλικιακά γεωργοί που δημιουργούν για πρώτη φορά γεωργική εκμετάλλευση, ακόμα και γεωργοί που έχουν ήδη εγκατασταθεί κατά τη διάρκεια των τελευταίων 5 ετών, που προηγούνται της αίτησης υποβολής του ΟΣΔΕ. Έτσι, για τους νεοεισερχόμενους, στη γεωργία, αγρότες, η νέα ΚΑΠ προβλέπει αύξηση σε ποσοστό 25% της βασικής ενίσχυσης που χορηγείται για τα 5 πρώτα χρόνια απασχόλησης.

Ενεργός Αγρότης

Στη νέα ΚΑΠ κάποιος ορίζεται ως ενεργός αγρότης όταν το ετήσιο ποσό των άμεσων ενισχύσεων που λαμβάνει αποτελούν κατ’ ελάχιστο το 5% των συνολικών εσόδων που αποκτήθηκαν από μη γεωργικές δραστηριότητες του και προκύπτει διασταύρωση στοιχείων εισροών παραγωγής, πωλήσεων ή άλλων δραστηριοτήτων όπως αγροτουρισμού ή οικοτεχνίας. Με αυτόν τον τρόπο ενισχύονται οι αγρότες που πραγματικά παράγουν.

Αναδιανεμητική ενίσχυση

Η αναδιανεμητική ενίσχυση που μπορεί να ανέλθει έως το ποσοστό του 3% των άμεσων ενισχύσεων, προκειμένου να στηριχτούν ορισμένες εκμεταλλεύσεις ή περιοχές με ιδιαίτερα προβλήματα. Επίσης η αναδιανεμητική ενίσχυση μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να προστατεύσει τους Έλληνες αγρότες από απότομες μεταβολές των ενισχύσεων που λάμβαναν μέχρι σήμερα και μπορεί να προκύψουν λόγω της εσωτερικής σύγκλισης που αποτελεί απαραίτητη δέσμευση που απορρέει για όλα τα Κράτη Μέλη μέσα από τη νέα ΚΑΠ.

Ορεινές και μειονεκτικές περιοχές

Στη νέα ΚΑΠ υπάρχει η δυνατότητα για κατανομή έως 3% των ετησίων άμεσων ενισχύσεων για τους γεωργούς των περιοχών με δυσκολίες, όπως είναι οι ορεινές και μειονεκτικές. Στο παρελθόν η δυνατότητα αυτή παρεχόταν μέσα από την εξισωτική αποζημίωση του Πυλώνα ΙΙ.

Εθνικό Απόθεμα

Δυνατότητα χρηματοδότησης που μπορεί να φτάσει έως 2% των άμεσων ενισχύσεων για νεοεισερχόμενους στη γεωργία ανεξαρτήτως ηλικίας, συνεπώς και ανθρώπους άνω των 40 ετών.

Πύλωνας ΙΙ – Αναπτυξιακές δράσεις

Κατά την επόμενη Προγραμματική Περίοδο τα σχετικά κονδύλια για τη χώρα μας αυξάνονται στο ποσό των 4,2 δις €. Για πρώτη φορά αποκεντρώνονται πολλές δράσεις του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης με το 30% αυτού να εκχωρείται στις Περιφέρειες.  Οι κοινές δράσεις Υπουργείου και Περιφερειών δίνουν πολλές δυνατότητες συμπράξεων.

Οι Περιφέρειες δύνανται να επιλέξουν τις δικές τους παρεμβάσεις στον τομέα της χρήσης των υδάτινων πόρων, σε δράσεις βελτίωσης και υποστήριξης των βοσκοτόπων και στην ενίσχυση της εφαρμοσμένης έρευνας και της καινοτομίας, με παράλληλη συμβολή των ίδιων των Περιφερειών με πόρους από άλλα Ευρωπαϊκά Ταμεία όπως το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ).

Oι συμπράξεις ΥΠΑΑΤ και Περιφερειών αποσκοπούν στην ενίσχυση του αγροδιατροφικού τομέα σε όλη την Περιφέρεια, στην τοπική ανάπτυξη μέσω της πλήρους αξιοποίησης του Προγράμματος CLLD, στην ενίσχυση της απασχόλησης και στη στήριξη νεοφυών επιχειρήσεων με τη δημιουργία θερμοκοιτίδων, στην ενίσχυση των νέων αγροτών, στην αναβάθμιση των υποδομών, στην προστασία του περιβάλλοντος και την αντιμετώπιση των κλιματικών αλλαγών, καθώς και στην υποστήριξη συνεργατικών σχημάτων, όπως οι ομάδες παραγωγών ή ακόμα και οι ενώσεις ομάδων σε δεύτερο ή και τρίτο βαθμό.