Σημαντική θεωρούν την Κοινή Γεωργική Πολιτική το 90% των Ελλήνων

Σημαντική θεωρούν την Κοινή Γεωργική Πολιτική το 90% των Ελλήνων

Πολύ ή αρκετά σημαντική θεωρεί την Κοινή Γεωργική Πολιτική για την τόνωση της απασχόλησης η πλειονότητα των Ευρωπαίων και των Ελλήνων, σύμφωνα με έρευνα του Ευρωβαρόμετρου.

Ειδικότερα, πάνω από 80 % των ερωτηθέντων θεωρούν τον ρόλο της ΚΓΠ «πολύ ή αρκετά σημαντικό» για την τόνωση της απασχόλησης και της ανάπτυξης και για την ενίσχυση του ρόλου των αγροτών στην διατροφική αλυσίδα. Τα αντίστοιχα ποσοστά για την Ελλάδα είναι πάνω από 90%.

Οι ερωτηθέντες συμφωνούν επίσης ότι η ΚΓΠ συμβάλλει στη βελτίωση των εμπορικών σχέσεων μεταξύ της ΕΕ και του υπόλοιπου κόσμου (συμφωνεί το 66 %) και στην ομαλή λειτουργία της ενιαίας αγοράς της ΕΕ (συμφωνεί το 65 %). Τα ποσοστά για την Ελλάδα κυμαίνονται σε παρόμοια επίπεδα.

Η έρευνα υπογραμμίζει επίσης τη μελλοντική σημασία που έχουν για τους πολίτες η γεωργία και οι αγροτικές περιοχές (>90%) και επιβεβαιώνει την τάση προηγούμενων ερευνών από τις οποίες προκύπτει ένας ολοένα και μεγαλύτερος προβληματισμός για το μέλλον της γεωργίας και των αγροτικών περιοχών, καθώς και βελτίωση της επίγνωσης της σημασίας της ΚΓΠ.

Στόχος της ειδικής έρευνας του Ευρωβαρόμετρου ήταν η κατανόηση της σχέσης μεταξύ των ευρωπαίων και της γεωργίας, μέσω ανάλυσης της σημασίας που αποδίδουν στη γεωργία, της κατανόησης των απόψεών τους όσον αφορά το ρόλο του αγρότη, καθώς και των κύριων στόχων που θεωρούν ότι έχει η ΕΕ όσον αφορά τη γεωργία.

Σχολιάζοντάς την ο αρμόδιος Επίτροπος της ΕΕ για τη γεωργία και την αγροτική ανάπτυξη Φιλ Χόγκαν χαιρέτισε το γεγονός ότι το 70% των Ευρωπαίων πιστεύουν ότι η ΕΕ εκπληρώνει το ρόλο της όσον αφορά τη διασφάλιση του ευρωπαϊκού εφοδιασμού τροφίμων.

«Χαιρετίζω επίσης τις ενδείξεις ότι οι πολίτες της ΕΕ κατανοούν τον τρόπο με τον οποίο η ΚΓΠ συμβάλλει στις επενδύσεις, την ανάπτυξη και την απασχόληση. Τα στοιχεία αυτά θα τροφοδοτήσουν τις συζητήσεις μας για τον καθορισμό της μελλοντικής πολιτικής της ΕΕ» σημείωσε.