Σκληρό σιτάρι: Στα 8,21€ ανά στρέμμα η συνδεδεμένη ενίσχυση

Σκληρό σιτάρι: Στα 8,21€ ανά στρέμμα η συνδεδεμένη ενίσχυση

Στα 8,21 € ανά στρέμμα καθορίστηκε το ύψος της συνδεδεμένης στήριξης στην καλλιέργεια σκληρού σίτου, για το έτος ενίσχυσης 2017.

Να σημειωθεί ότι η καλλιεργούμενη έκταση σκληρού σίτου το 2017 ανήλθε σε 146.160,03 εκτάρια και υπολείπεται κατά ένα μεγάλο ποσοστό της έκτασης αναφοράς που είχε οριστεί στα 250.000 εκτάρια.

Ο υπολογισμός του ύψους του ανά μονάδα ποσού στήριξης προκύπτει με τη διαίρεση του ετήσιου προϋπολογισμού προς τη συνολική επιλέξιμη έκταση.

Το προηγούμενο έτος η συνδεδεμένη ενίσχυση στην καλλιέργεια του σκληρού σιταριού είχε καθοριστεί στα 6,40 €/στρ..