Σοβαρά προβλήματα υπεραλίευσης στη Μεσόγειο Θάλασσα

Σοβαρά προβλήματα υπεραλίευσης στη Μεσόγειο Θάλασσα

Η αλιεία στην Ευρώπη ακολουθεί σταθερή πορεία προς τη βιωσιμότητα στις βόρειες και δυτικές περιοχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μπορούν να αλιεύονται περισσότερα ψάρια, γεγονός που συμβάλλει στην αύξηση των εσόδων για τους αλιείς μας και τις κοινότητές τους. Ωστόσο, στη Μεσόγειο Θάλασσα, εξακολουθούν να υπάρχουν σοβαρά προβλήματα υπεραλίευσης. Αυτά είναι τα βασικά μηνύματα του επιτρόπου Θαλάσσιας Πολιτικής και Αλιείας Καρμένου Βέλα στη φετινή έκθεση για την κατάσταση των ιχθυαποθεμάτων και τον καθορισμό των αλιευτικών ποσοστώσεων για το προσεχές έτος.

Παρά ορισμένες επιτυχίες όσον αφορά τη διατήρηση των οικοσυστημάτων, ορισμένοι πληθυσμοί ψαριών ήδη μειώνονται εξαιτίας της υπεραλίευσης, της μεταβολής της χρήσης γης, της ρύπανσης, της ανάπτυξης υποδομών και της κλιματικής αλλαγής. Αν και ο γάδος του Ατλαντικού και ο ερυθρός τόνος του Ατλαντικού ανακάμπτουν, η διαχείριση των θαλασσών επέφερε μικρότερη επιτυχία για άλλα εμπορικά είδη. Οι καρχαρίες και τα σαλάχια είναι τα πλέον απειλούμενα είδη, με το 40,4% να απειλείται με εξαφάνιση ενώ το 39,7% να αντιμετωπίζει μείωση των πληθυσμών. Το κρισίμως κινδυνεύον είδος ψαριού «άγγελος» (Squatina squatina), το οποίο κάποτε απαντούσε σε όλα τα ευρωπαϊκά ύδατα, περιορίζεται σήμερα μόνο στα Κανάρια.

Στην ετήσια έκθεσή της σχετικά με την κατάσταση των πόρων, η Επιτροπή επισημαίνει δύο διαφορετικές καταστάσεις:

  • Τα νέα είναι καλά για την περιοχή του Βορειοανατολικού Ατλαντικού, της Βόρειας Θάλασσας και της Βαλτικής Θάλασσας, όπου άνω του 50 % των ιχθυαποθεμάτων (32 εκ των 62 που αξιολογήθηκαν ως προς τη μέγιστη βιώσιμη απόδοση/ΜΒΑ) ήταν σε βιώσιμα επίπεδα το 2014, έναντι μόνο 14 % το 2009. Ανάμεσα σ’ αυτά τα αποθέματα υπάρχουν πολλά σημαντικά από εμπορική άποψη.
  • Τα ιχθυαποθέματα στη Μεσόγειο παρουσιάζουν μια ζοφερή εικόνα: το 93 % των αξιολογηθέντων αποθεμάτων δεν αλιεύονται με βιώσιμο τρόπο. Η κατάσταση είναι ανάλογη για τα αποθέματα που αλιεύονται από αλιείς της ΕΕ μόνο, αλλά και για τα αποθέματα που αλιεύονται από κοινού με αλιείς τρίτων χωρών. Η κατάσταση στη Μαύρη Θάλασσα είναι ανάλογη, δηλαδή το 86 % των αξιολογηθέντων αποθεμάτων υπεραλιεύονται.

Η Επιτροπή επιβεβαιώνει τη δέσμευσή της να επαναφέρει το συντομότερο δυνατό όλα τα ιχθυαποθέματα σε επίπεδα που να αντιστοιχούν στη μέγιστη βιώσιμη απόδοση (ΜΒΑ). Ο πρωταρχικός αυτός στόχος της νέας Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής θα συμβάλει στην επίτευξη μιας καλής περιβαλλοντικής κατάστασης στις θάλασσές μας μέχρι το 2020 το αργότερο.