Η Στρατηγική της EFSA μέχρι το 2020 σε δημόσια διαβούλευση

Η Στρατηγική της EFSA μέχρι το 2020 σε δημόσια διαβούλευση

Η Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA) στα πλαίσια διαμόρφωσης του στρατηγικού της σχεδίου για τα επόμενα πέντε χρόνια έχει θέσει σε δημόσια διαβούλευση το προσχέδιο της στρατηγικής 2020, η οποία θα διαρκέσει   έξι εβδομάδες.

Τα ενδιαφερόμενα μέρη όπως πολιτικοί και υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής, επιστήμονες, παραγωγοί τροφίμων αλλά και καταναλωτές , καλούνται να σχολιάσουν και να συμβάλλουν στη διαμόρφωση του εγγράφου.

Η στρατηγική της EFSA 2020 θα καθορίσει το έργο της για τα επόμενα πέντε χρόνια,  σύμφωνα με τη δήλωση της Sue Davies, προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της EFSA. Θα βοηθήσει επίσης την EFSA, στην πρόβλεψη και αντιμετώπιση των κινδύνων που παρουσιάζονται από την όλο και πιο περίπλοκη αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων και επιπλέον θα συμβάλλει στην επίτευξη υψηλού επιπέδου προστασίας και εμπιστοσύνης των καταναλωτών.

Για την επίτευξη του στόχου αυτού, είναι ουσιαστικής σημασίας η ενίσχυση της διαφάνειας και της συμμετοχής των ενδιαφερομένων μερών, από την ανάπτυξη εντολών και καθ ‘όλη τη διαδικασία αξιολόγησης επικινδυνότητας.

Μια σειρά από αναδυόμενους παράγοντες αλλαγής που είναι πιθανό να επηρεάσουν άμεσα την κατεύθυνση του έργου της EFSA από τώρα και μέχρι το 2020 και θα πρέπει να εξεταστούν,  περιλαμβάνουν:

  • τη συνεχιζόμενη παγκοσμιοποίηση της παραγωγής αλλά και του εμπορίου των τροφίμων,
  • την εμφάνιση νέων κινδύνων που θέτουν δύσκολες ερωτήσεις στους αξιολογητές της    επικινδυνότητας αλλά και στους επιστήμονες,
  • την εξέλιξη της επιστημονικής γνώσης και τη διάδοση νέων πηγών δεδομένων,
  • τις προσδοκίες της κοινωνίας ώστε οι δημόσιοι φορείς να είναι πιο ανοιχτοί στον τρόπο λειτουργίας τους.

Λαμβάνοντας υπόψη αυτές τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες, η EFSA έχει αναπτύξει πέντε βασικούς στρατηγικούς στόχους βάσει των οποίων θα δρομολογηθούν οι μελλοντικές εργασίες της. Οι στόχοι αυτοί επιγραμματικά είναι οι εξής:

  • προτεραιότητα της δημόσιας συμμετοχής στη διαδικασία επιστημονικής αξιολόγησης.
  • διεύρυνση της βάσης δεδομένων της EFSA και μεγιστοποίηση της πρόσβασης στα δεδομένα της.
  • ανάπτυξη των δυνατοτήτων επιστημονικής αξιολόγησης στην ΕΕ και της κοινωνίας  της γνώσης.
  • προετοιμασία για τις μελλοντικές προκλήσεις αναφορικά με την αξιολόγηση επικινδυνότητας.
  • δημιουργία περιβάλλοντος και κουλτούρας, που θα αντανακλά τις αξίες της EFSA.

Η δημόσια διαβούλευση θα διαρκέσει έως τις 20 Νοεμβρίου 2015.

Τα ενδιαφερόμενα μέρη καλούνται να υποβάλλουν εγγράφως τα σχόλιά τους, χρησιμοποιώντας αποκλειστικά τη σχετική ηλεκτρονική φόρμα και κάνοντας αναφορά στη σελίδα και τη γραμμή του προς διαβούλευση κειμένου. Είναι επίσης δυνατή η αποστολή επιπρόσθετων δεδομένων από τους ενδιαφερόμενους, προς υποστήριξη των σχολίων τους.

Η EFSA δε θα κάνει δεκτά σχόλια που έχουν υποβληθεί εκπρόθεσμα, καθώς και σχόλια που δεν αφορούν στο περιεχόμενο του προς διαβούλευση κειμένου, περιέχουν καταγγελίες έναντι οργανισμών ή προσώπων, περιέχουν άσχετες ή προσβλητικές δηλώσεις ή υλικό, ή αφορούν σε θέματα που είναι εκτός του πεδίου δραστηριότητας της EFSA.

Η EFSA θα εξετάσει όλα τα σχόλια από τα ενδιαφερόμενα μέρη που θα υποβληθούν σύμφωνα με τα παραπάνω κριτήρια. Τα συναφή με το αντικείμενο σχόλια θα ληφθούν υπόψη από την Επιστημονική Επιτροπή της EFSA.

 Όλα τα σχόλια που θα υποβληθούν θα δημοσιευτούν. Όσα σχόλια υποβληθούν από φυσικά πρόσωπα με την ιδιότητα αυτή, θα δημοσιευτούν ανώνυμα. Τα σχόλια που θα υποβληθούν επίσημα εκ μέρους οργανισμών θα δημοσιευτούν με το όνομα του οργανισμού που τα υπέβαλε.

Περισσότερες πληροφορίες για τη δημόσια διαβούλευση καθώς και οδηγίες για την υποβολή σχολίων, θα βρείτε εδώ.