Συμπληρωματικές αιτήσεις για το πρόγραμμα Αναδιάρθρωσης και Μετατροπής Αμπελουργικών Εκτάσεων

Συμπληρωματικές αιτήσεις για το πρόγραμμα Αναδιάρθρωσης και Μετατροπής Αμπελουργικών Εκτάσεων

Συμπληρωματικές αιτήσεις μπορούν να καταθέτουν στις κατά τόπους Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής, στο αμπελουργικό μητρώο των οποίων είναι εγγεγραμμένοι, οι ενδιαφερόμενοι παραγωγοί από τις 15 Οκτωβρίου έως τις 30 Νοεμβρίου 2016 για την ένταξή τους στο πρόγραμμα Αναδιάρθρωσης και Μετατροπής Αμπελουργικών Εκτάσεων για την περίοδο 2016-2017,  εξαιρουμένης της Π.Ε. Αχαΐας.

Στη συνέχεια θα ελεχθούν όλες οι αιτήσεις, και η διαδικασία θα ολοκληρωθεί έως τις 10 Δεκεμβρίου 2016 (ο επιτόπιος έλεγχος ολοκληρώνεται έως τις 15 Ιανουαρίου 2017). Οι Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής ειδοποιούν τηλεφωνικώς και εγγράφως τους παραγωγούς για το χρόνο πραγματοποίησης των επιτοπίων ελέγχων.

Οι δικαιούχοι του μέτρου «Εκρίζωση και προετοιμασία εδάφους – Αναφύτευση» για την περίοδο 2016-2017, μετά την παραλαβή της απόφασης έγκρισης και χωρίς άλλη ειδοποίηση προβαίνουν σταδιακά στην εκρίζωση των αμπελοτεμαχίων τους κατ’ εξαίρεση και το αργότερο μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου 2017.