Υποχρεωτική σύναψη συμβάσεων στον τομέα παραγωγής καπνού

Υποχρεωτική σύναψη συμβάσεων μεταξύ των Οργανώσεων Παραγωγών καπνού ή μεμονωμένων καλλιεργητών και των επιχειρήσεων πρώτης μεταποίησης προβλέπει Κοινή Υπουργική Απόφαση.

Οι επιχειρήσεις πρώτης μεταποίησης καπνού υποχρεούνται να εγγράφονται στο Ενιαίο Μητρώο Εμπόρων Αγροτικών Προϊόντων, Εφοδίων και Εισροών, για να μπορούν να συνάπτουν συμβάσεις με τους καπνοπαραγωγούς. Υποχρεούνται επίσης να εξοφλούν τους παραγωγούς καπνού τοις μετρητοίς ή με ισόποση επιταγή 30 ημερών (από την ημερομηνία παραλαβής του προϊόντος).

Από την πλευρά τους, οι καπνοπαραγωγοί θα πρέπει να δηλώνουν τα αγροτεμάχιά τους με υποβολή αίτησης ενιαίας ενίσχυσης στον ΟΠΕΚΕΠΕ (Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων) ή, στην περίπτωση που δεν είναι δικαιούχοι,  με  υποβολή υπεύθυνης δήλωσης.