Συνδεδεμένη ενίσχυση: Οι μεταποιητικές επιχειρήσεις χυμοποίησης συμπύρηνου ροδάκινου

Συνδεδεμένη ενίσχυση: Οι μεταποιητικές επιχειρήσεις χυμοποίησης συμπύρηνου ροδάκινου

Επιμέλεια: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

Οι μεταποιητικές επιχειρήσεις χυμοποίησης συμπύρηνου ροδάκινου που θα παραλάβουν πρώτη ύλη το
έτος 2016 και επιθυμούν να ενταχθούν στο καθεστώς της συνδεδεμένης ενίσχυσης οφείλουν να έχουν σχετική έγκριση από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Οι ποσότητες συμπύρηνου ροδάκινου προς χυμοποίηση που παραδίδονται σε ΜΗ εγκεκριμένες μεταποιητικές επιχειρήσεις, ΔΕΝ μπορούν να τύχουν της ενίσχυσης του καθεστώτος.

Οι εγκεκριμένες μεταποιητικές επιχειρήσεις χυμοποίησης συμπύρηνου ροδάκινου για την περίοδο μεταποίησης έτους 2016 είναι οι παρακάτω:

Untitled-1Untitled-2

Η μεταποιητική επιχείρηση αναλαμβάνει την υποχρέωση να προβεί στη διαλογή της αποδεκτής πρώτης ύλης και την απομάκρυνση της ελαττωματικής ώστε να εξασφαλίσει ένα τελικό προϊόν σύμφωνο με την εθνική και κοινοτική νομοθεσία.

Με την επιφύλαξη των κριτηρίων ποιότητας, όπως καθορίζονται στη σύμβαση μεταξύ του φορέα και της μεταποιητικής επιχείρησης, η πρώτη ύλη που παραδίδεται στη μεταποιητική επιχείρηση πρέπει να είναι υγιούς, ανόθευτης και εμπορεύσιμης ποιότητας και κατάλληλη για μεταποίηση.

Η ελαττωματική πρώτη ύλη καθορίζεται ως εξής:

  • ξένα σώματα: θεωρείται ως ξένο σώμα οτιδήποτε δεν είναι καρπός. Περιλαμβάνονται τα φυτικά υπολείμματα (φύλλα, κλαδιά, χόρτα κλπ), τα ανόργανα σώματα (χώμα, χαλίκια, πέτρες κλπ) και τα διάφορα υπολείμματα.
  • καρποί προσβεβλημένοι από ασθένειες, καρποί σκουληκιασμένοι ή σάπιοι: καρποί που παρουσιάζουν προσβολές από ασθένεια, έντομα ή από παράγοντα σήψης, σε επιφάνεια διαμέτρου μεγαλύτερη από 30mm, επεκτεινόμενη στο εσωτερικό του καρπού.