Συνεργασία ΡΑΕ – ΟΠΕΚΕΠΕ για την ενίσχυση των μηχανισμών ελέγχου

Συνεργασία ΡΑΕ – ΟΠΕΚΕΠΕ για την ενίσχυση των μηχανισμών ελέγχου

Την ανταλλαγή γεωχωρικών δεδομένων και την ενίσχυση των μηχανισμών ελέγχου μέσω συνεργασίας, συμφώνησαν ο  Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (ΟΠΕΚΕΠΕ) και η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ).

Συγκεκριμένα, η ΡΑΕ και ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. συμφώνησαν να αναπτύξουν δράση επί τη βάσει πλαισίου πέντε θεματικών αξόνων που αφορούν σε:

1. Ανταλλαγή τεχνογνωσίας και καλών πρακτικών και μετάδοση εμπειρίας ως προς τη συγκέντρωση, οργάνωση, κατάρτιση και επικαιροποίηση γεωχωρικών πληροφοριών αλλά και αναφορικά με τη λειτουργία των σχετικών πληροφοριακών συστημάτων.
2. Ανταλλαγή πληροφοριών και δεδομένων μέσω των πληροφοριακών τους συστημάτων και ενίσχυση της διαλειτουργικότητας των βάσεων δεδομένων τους.
3. Συνεργασία στη διερεύνηση συγκεκριμένων υποθέσεων ψευδούς υποβολής στοιχείων ή καταχρηστικών στρατηγικών σχετικά με τις χρήσεις γης και το καθεστώς ιδιοκτησίας της και την αμοιβαία εν γένει αρωγή στην εκπλήρωση του θεσμικού τους ρόλου.
4. Διερεύνηση των δυνατοτήτων για κοινές προτάσεις αναβάθμισης των ελεγκτικών τους μηχανισμών και προώθηση δράσεων για τη διασύνδεση των γεωχωρικών βάσεων δεδομένων τους.
5. Από κοινού διοργάνωση δράσεων ή/και ενημερωτικών Ημερίδων με στόχο την έγκυρη και υπεύθυνη ενημέρωση των πολιτών για ζητήματα κοινού ενδιαφέροντος.