Σχέδια Βελτίωσης: Απαραίτητη η τήρηση των εθνικών και κοινοτικών προτύπων

Σχέδια Βελτίωσης: Απαραίτητη η τήρηση των εθνικών και κοινοτικών προτύπων

Στο πλαίσιο της Δράσης 4.1.1 «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στην ανταγωνιστικότητα της εκμετάλλευσης» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 οι επενδύσεις που ενισχύονται στις κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις (βουστασια, ποιμνιοστάσια, χοιροτροφεία, πτηνοτροφεία, μελισσοκομικές εγκαταστάσεις)  πρέπει να τηρούν τα γενικά και ειδικά εθνικά και κοινοτικά πρότυπα ανά κατηγορία (ελάχιστος χώρος εκτροφής, μέγιστη πυκνότητα εκτροφής, ελάχιστο συνολικό εμβαδόν κλωβού, ελάχιστο μήκος ταΐστρας, ελάχιστο πλάτος διαδρόμων κλπ).

Υποχρέωση συμμόρφωσης με τις εθνικές προδιαγραφές απαιτείται και για την υλοποίηση επενδύσεων στην φυτική παραγωγή και συγκεκριμένα για τα θερμοκήπια και τους θαλάμους καλλιέργειας μανιταριών θερμοκηπιακού τύπου καθώς και τις αποθήκες.

Οι επενδύσεις προκειμένου να ενισχυθούν πρέπει την ημερομηνία υποβολής της 1ης αίτησης πληρωμής να τηρούν τα προβλεπόμενα από την εθνική νομοθεσία και να διαθέτουν όλες τις απαραίτητες εγκρίσεις και άδειες. Σε κάθε περίπτωση, κατά την ολοκλήρωση της επένδυσης πρέπει να υφίστανται όλες οι απαραίτητες άδειες που εξασφαλίζουν τη νομιμότητα λειτουργίας του συνόλου των εγκαταστάσεων της εκμετάλλευσης.