Σχέδια Βελτίωσης – Δράση 4.1.1: Ένταξη και για δικαιούχους Άδειας Φύτευσης Αμπέλων

Σχέδια Βελτίωσης – Δράση 4.1.1: Ένταξη και για δικαιούχους Άδειας Φύτευσης Αμπέλων

Για πρώτη φορά δίνει τη δυνατότητα να ενταχθούν στα Σχέδια Βελτίωσης (Δράση 4.1.1 του ΠΑΑ), στο πλαίσιο της εγκατάστασης πολυετών φυτειών, οι δικαιούχοι που έχουν λάβει Άδεια Φύτευσης Αμπέλων για τα έτη 2016 και 2017 με την προϋπόθεση βέβαια να μην έχουν εγκαταστήσει τον αμπελώνα πριν την προκήρυξη της Δράσης.

Οι αμπελουργοί μπορούν να υποβάλλουν αιτήματα στήριξης στη Δράση 4.1.1 και να ενισχυθούν ανάλογα την κατηγορία στην οποία εντάσσονται – από 40% έως και 80% για τα νησιά του Αιγαίου – για τις φυτεύσεις αμπελώνων. Το ποσό που θα λάβουν σε όσους εγκριθεί το αίτημα στήριξης συναρτάται με το «εύλογο κόστος» εγκατάστασης που σε αμπελώνα με υποστήλωση, ανέρχεται σε 1.407 €.

Η δυνατότητα αυτή εκτιμάται ότι θα αυξήσει τα αναιμικά ποσοστά φύτευσης αμπελιών από τους κατέχοντες Άδεια Φύτευσης, αφού για το 2016 πρώτο έτος εφαρμογής του νέου καθεστώτος, το ποσοστό των πραγματοποιηθεισών φυτεύσεων ανέρχεται μόλις στο 12%. Το ποσοστό φυτεύσεων μέχρι σήμερα είναι χαμηλό εξαιτίας του ότι οι δικαιούχοι Άδειας Φύτευσης αμπελώνα, μπορούν να φυτεύσουν τον αμπελώνα εντός της επόμενης από τη λήψη της Άδειας Φύτευσης τριετίας και για το λόγο αυτό ανέμεναν την προκήρυξη των Σχεδίων Βελτίωσης, προκειμένου να χρηματοδοτηθούν.