Σχέδια Βελτίωσης: Μέχρι 17 Ιουλίου η δυνατότητα υποβολής αίτησης τροποποίησης

Σχέδια Βελτίωσης: Μέχρι 17 Ιουλίου η δυνατότητα υποβολής αίτησης τροποποίησης

Μέχρι τις 17 Ιουλίου 2017 έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν αίτηση τροποποίησης οι δικαιούχοι επενδυτικών σχεδίων βελτίωσης του Μέτρου 121 του ΠΑΑ 2007-2013.

Σύμφωνα με το άρθρο 7 της ΥΑ16270/23-11-2012 (ΦΕΚ Β΄ 3246), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, ο δικαιούχος επενδυτικού σχεδίου βελτίωσης δύναται να υποβάλλει αίτημα τροποποίησης της ατομικής απόφασης έγκρισης.

Προκειμένου να τηρηθούν οι προθεσμίες, το χρονοδιάγραμμα και οι σχετικοί κανόνες του ΠΑΑ 2014-2020 στο Μέτρο 4.1.1 του οποίου έχουν περιέλθει, ως συνεχιζόμενες, οι πράξεις του Μέτρου 121 του ΠΑΑ 2007-2013, οι τροποποιήσεις μπορούν να οριστικοποιούνται από το μηχανογραφικό σύστημα σε επίπεδο μελετητή ή δικαιούχου μέχρι τις 17/07/2017 και μέσα σε δύο εργάσιμες ημέρες από την παρέλευση της ανωτέρω ημερομηνίας τα αιτήματα τροποποίησης να υποβάλλονται στις αρμόδιες ΔΑΟΚ.