τρακτερ-οργωμα

Σχέδια Βελτίωσης: Οι δαπάνες απλής αντικατάστασης – Πότε ενισχύεται η αγορά ελκυστήρα

Μεταξύ των δαπανών που ΔΕΝ ειναι επιλέξιμες για χρηματοδότηση στα Σχέδια Βελτίωσης βρίσκονται και οι επενδύσεις απλής αντικατάστασης.

Ας δούμε καταρχήν ποιες είναι οι επενδύσεις αυτές.

Όταν ένας επαγγελματίας αγρότης αντικαθιστά ένα γεωργικό κτίριο, μια κατασκευή ή ένα γεωργικό μηχάνημα ή κάποιον εξοπλισμό ή μια φυτεία ή μέρη αυτών χωρίς :

  • να μεταβάλλεται σημαντικά η διαδικασία του κύκλου παραγωγής ή
  • να μεταβάλλεται σημαντικά η χρησιμοποιούμενη τεχνολογία ή
  • να αυξάνεται η παραγωγική ικανότητα κατά τουλάχιστον 25%

αυτή θεωρείται επένδυση απλής αντικατάστασης και δεν χρηματοδοτείται στα Σχέδια Βελτίωσης.

Σημαντική εξαίρεση

Η αντικατάσταση υφιστάμενων πολυετών φυτειών με άλλες επιλέξιμες προς στήριξη φυτείες εφόσον αυτές αποδεδειγμένα διαφοροποιούνται από τις υφιστάμενες ως προς την ποικιλία και την καλλιεργητική τεχνική.
Ελκυστήρες, εξοπλισμός κλπ. Σε ποιες επενδύσεις είναι απαραίτητη η ολική απόσβεση και σε ποιες όχι

Τις επενδύσεις μπορούμε να τις κατατάξουμε σε 2 κατηγορίες ανάλογα με το εαν απαιτείται ολική ή μερική απόσβεση για να μπορούν να θεωρούνται επιλέξιμες για ενίσχυση.

1η Κατηγορία:

ΔΕΝ ενισχύεται η αντικατάσταση αναπόσβεστων:

  • ελκυστήρων,
  • μελισσοκομικών φορτηγών
  • ανθοκομικών φορτηγών
  • αυτοκινούμενων μηχανημάτων
  • παρελκόμενων και αναρτώμενων ελκυστήρα.

Σημαντική εξαίρεση

Στην περίπτωση των θερμοκηπίων οι επενδύσεις για την αγορά υλικών αντικατάστασης (π.χ. υλικό κάλυψης) ακόμα και αν τα υλικά αυτά έχουν αποσβεστεί θεωρούνται απλή αντικατάσταση και άρα δεν ενισχύονται.

2η Κατηγορία:

Ενισχύεται η αντικατάσταση αναπόσβεστου μηχανήματος ή εξοπλισμού από καινούργιο κάτω από ορισμένες προϋποθέσεις.

Στις περιπτώσεις αυτές είναι σημαντικό να γνωρίζουμε:

  • Την ηλικία του μηχανήματος/εξοπλισμού
  • Τα έτη παλαιότητας

Συγκεκριμένα:

Η αντικατάσταση υφιστάμενου μηχανήματος ή εξοπλισμού από καινούργιο είναι επιλέξιμη κατά το ποσό το οποίο προκύπτει μετά την αφαίρεση από τη σχετική αιτούμενη δαπάνη, της απόσβεσης που υπολογίζεται για τα έτη τα οποία η ηλικία του προς αντικατάσταση μηχανήματος ή εξοπλισμού υπολείπεται από τα έτη παλαιότητας, εφόσον αυτά δεν υπερβαίνουν το 20% των συνολικών ετών.

Συνεπώς, προκειμένου να υπολογιστεί η αξία που ακόμα δεν έχει αποσβεστεί χρησιμοποιούνται:

α) οι συντελεστές του Παραρτήματος 8, δείτε στη σελίδα 90 εδώ

β) η αιτούμενη αξία του επενδυτικού αγαθού που πρόκειται να αντικαταστήσει το υφιστάμενο,

γ) τα έτη από την κτήση του υφιστάμενου επενδυτικού αγαθού και

δ) η μέθοδος της σταθερής ετήσιας απόσβεσης.

Εφόσον δεν είναι δυνατός ο προσδιορισμός της αξίας που δεν έχει ακόμα αποσβεστεί, η αιτούμενη δαπάνη μειώνεται κατά 70%.

Παράδειγμα

Ο υποψήφιος αιτείται τη στήριξη αγοράς καινούργιου μηχανήματος με αιτούμενη δαπάνη 50.000€ ενώ διαθέτει μηχάνημα ίδιας χρήσης ηλικίας 7 ετών. Έστω ότι τα έτη παλαιότητας μετά τα οποία μπορεί να αντικατασταθεί το μηχάνημα σύμφωνα με το Παράρτημα 8 είναι 8 και συνεπώς τα έτη για τα οποία πρέπει να υπολογιστεί η απόσβεση είναι 1 (8-7).

Η επιλέξιμη δαπάνη υπολογίζεται ως εξής:

Πρώτα ελέγχουμε αν τα έτη για τα οποία πρέπει να υπολογιστεί η απόσβεση είναι λιγότερα ή ίσα προς το 20% των συνολικών ετών που αναφέρονται στο Παράρτημα 8 για τη συγκεκριμένη επένδυση.

Στο παράδειγμά μας, τα έτη του Παραρτήματος 8 είναι 8, η ηλικία του μηχανήματος που αντικαθίσταται είναι 7 και άρα τα έτη για τα οποία πρέπει να υπολογιστεί η απόσβεση είναι 1. Άρα 1 / 8 =12,5% το οποίο είναι μικρότερο από 20% και συνεπώς προχωρούμε στον υπολογισμό της επιλέξιμης δαπάνης:

50.000€ – 50.000€ × 12,50% × 1=50.000€ – 6.250€ × 1 = 43.750€