Τελευταία εβδομάδα για την υποβολή Αιτήσεων Ενιαίας Ενίσχυσης

Τελευταία εβδομάδα για την υποβολή Αιτήσεων Ενιαίας Ενίσχυσης

Μέχρι τη Δευτέρα 15 Ιουνίου 2015 έχουν τη δυνατότητα οι γεωργοί/κτηνοτρόφοι να υποβάλουν Αιτήση Ενιαίας Ενίσχυσης.

Η καταληκτική ημερομηνία (15-6-2015) ισχύει και για τα αιτήματα μεταβολών δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης.

Υπενθυμίζεται ότι η υποβολή αίτησης ενίσχυσης ή αίτησης πληρωμής μετά την καταληκτική ημερομηνία για την εν λόγω υποβολή, θεωρείται εκπρόθεσμη και συνεπάγεται τις προβλεπόμενες μειώσεις. Εάν η εν λόγω καθυστέρηση είναι μεγαλύτερη των 25 ημερών, η αίτηση θεωρείται ως μη αποδεκτή και δεν χορηγείται ουδεμία ενίσχυση ή στήριξη στον δικαιούχο.