Θα ισχύσουν οι μειώσεις στις συντάξεις αγροτών που απασχολούνται στις γεωργικές τους εκμεταλλεύσεις;

Θα ισχύσουν οι μειώσεις στις συντάξεις αγροτών που απασχολούνται στις γεωργικές τους εκμεταλλεύσεις;

Νίκος Δασκαλάκης, Πρόεδρος ΕΑΣ Ιεράπετρας

Σύμφωνα με την παρ. 3 του αρ. 37 του ν.4387/2016 «οι αυτοαπασχολούμενοι και οι ασφαλισμένοι του ΟΓΑ μπορούν να υπαχθούν σε καθεστώς προαιρετικής ασφάλισης, εφόσον δεν υπάρχει οφειλή».

Παράλληλα, στην παράγραφο 1 του άρθρου 20 του ίδιου νόμου με τίτλο αναφέρεται: «Στους εξ ίδιου δικαιώματος συνταξιούχους του Δημοσίου, καθώς και όλων των φορέων, ταμείων, κλάδων ή λογαριασμών που εντάσσονται στον Ε.Φ.Κ.Α., οι οποίοι αναλαμβάνουν εργασία ή αποκτούν ιδιότητα ή δραστηριότητα υποχρεωτικώς υπακτέα στην ασφάλιση του Ε.Φ.Κ.Α., οι ακαθάριστες συντάξεις κύριες και επικουρικές καταβάλλονται μειωμένες σε ποσοστό 60% για όσο χρόνο απασχολούνται ή διατηρούν την ιδιότητα ή την δραστηριότητα. Για το διάστημα αυτό καταβάλλονται οι ασφαλιστικές εισφορές για τον απασχολούμενο συνταξιούχο…».

Ωστόσο η σχετική εγκύκλιος του ΕΦΚΑ (αρ. 3/25.1.2017) «Κανόνες υπολογισμού ασφαλιστικών εισφορών Αυτοαπασχολούμενων Κλάδου Κύριας Ασφάλισης Αγροτών (ΟΓΑ) από 01/01/2017» δεν αντιμετωπίζει το ζήτημα των ήδη συνταξιούχων αγροτών που έχουν παράλληλα και αγροτικό εισόδημα. Σημειώνεται ότι μέχρι σήμερα η σχετική πρόβλεψη για μείωση της σύνταξης (κύριας και επικουρικής) κατά 60%, για όσους συνταξιούχους αναλαμβάνουν εργασία ή αποκτούν ιδιότητα ή δραστηριότητα δεν ίσχυε για τον ΟΓΑ.

Επειδή:

  • Η φύση και το είδος των αγροτικών εργασιών παρουσιάζουν ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, όπως η εποχικότητα και η ενασχόληση σε μικρές οικογενειακές εκμεταλλεύσεις.
  • Οι αγρότες, ακόμα και μετά τη συνταξιοδότησή τους, με την εργασία τους στηρίζουν παραδοσιακά αγροτικά προϊόντα (παράδειγμα την ελαιοπαραγωγή στην Κρήτη) και κατά συνέπεια στηρίζουν τις τοπικές οικονομίες και κοινωνίες και αποτελούν βασικούς συντελεστές διατήρησης της κοινωνικής συνοχής στην ύπαιθρο και διατήρησης του περιβάλλοντος.
  • Επειδή, γενικώς, το επάγγελμα του αγρότη, λόγω των απρόσμενων καιρικών και λοιπών φαινομένων δεν παράγει ασφαλές ετήσιο εισόδημα, το οποίο με τις πρόσφατες ρυθμίσεις πλήττεται περαιτέρω από τους φόρους και τις εισφορές.
  • Επειδή, οι συντάξεις των αγροτών και ειδικότερα των μέχρι της 31 Δεκεμβρίου του 2016 αγροτών – συνταξιούχων ήταν στη μεγάλη πλειοψηφία τους, χαμηλού ύψους.

1.Η συγκεκριμένη διάταξη του άρθρου 20 του Νόμου 4387/2016 θα ισχύσει για όλους τους αγρότες ανεξαρτήτως ύψους εισοδήματος που λαμβάνουν από την απασχόλησή τους σε αγροτικές εργασίες; Έχει ληφθεί υπόψη το γεγονός ότι στην πλειοψηφία τους οι αγρότες – συνταξιούχοι λαμβάνουν πολύ χαμηλές συντάξεις; Επίσης πρόκειται να εφαρμοστεί στο σύνολο των συνταξιούχων ή σε όσους συνταξιοδοτούνται βάσει των νέων διατάξεων του ν. 4387/2016;

2.Πώς θα γίνεται ο έλεγχος εφαρμογής της σχετικής διάταξης στον αγροτικό χώρο εφόσον δεν υπάρχει, σώμα ελεγκτών – επιθεωρητών εργασίας; Έχει εκτιμήσει το Υπουργείο τις επιπτώσεις από την εφαρμογή αυτής της διάταξης τόσο οικονομικά όσο και σε επίπεδο απασχόλησης;

Είναι ερωτήματα που απασχολούν τους αγρότες και που οι αρμόδιοι οφείλουν να απαντήσουν.