εργασια

Θέσεις εποχικού προσωπικού σε αγροτικό συνεταιρισμό

Ο Αγροτικός Συνεταιρισμός «Venus Growers» που εδρεύει στη Βέροια ενδιαφέρεται να προσλάβει εποχικό προσωπικό.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέτουν τα δικαιολογητικά και στα δύο εργοστάσια (Βέροια και Αλεξάνδρεια), τις ημέρες Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 9:00 έως τις 14:00.

Για πληροφορίες απευθυνθείτε στο τηλέφωνο 2331023311, εσωτ. 101 και εσωτ. 123.

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά

1. Αστυνομική ταυτότητα
2. Α.Φ.Μ. (σε φωτοτυπία του εκκαθαριστικού της εφορίας ή της βεβαίωσης απόδοσης)
3. Αρ. Μητρώου ΙΚΑ (φωτοτυπία ενός μηχανογραφημένου αποσπάσματος ή του δελτίου απογραφής)
4. Α.Μ.Κ.Α. (σε φωτοτυπία)
5. Πιστοποιητικό υγείας εργαζομένων σε εργοστάσια υγειονομικού ενδιαφέροντος (επικυρωμένο αντίγραφο)
6. Βιβλιάριο καταθέσεων Τράπεζας Πειραιώς (εάν υπάρχει)
7. Ασφαλιστική ενημερότητα ΟΓΑ (για τους ασφαλισμένους στον ΟΓΑ)