εργασια

Θέση εργασίας γεωπόνου σε ινστιτούτο του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ

Το Ινστιτούτο Ελιάς, Υποτροπικών Φυτών & Αμπέλου τμήμα Αμπέλου Λαχανοκομίας, Ανθοκομίας και Φυτοπροστασίας του ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ  ενδιαφέρεται για την υποβολή πρότασης προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου με φυσικό πρόσωπο, πτυχιούχο Γεωπονίας ΠΕ, ελεύθερο επαγγελματία για την εκτέλεση των παρακάτω εργασιών:

  • ανάπτυξη φυτών
  • ανάπτυξη πληθυσμών Tuta absoluta,
  • διενέργεια βιοδοκιμών με τις μεθόδους που αναφέρονται στην σχετική σύμβαση με την εταιρία DuPont de Nemours (France) SAS,
  • αξιολόγηση και μερική επεξεργασία των αποτελεσμάτων

Απαιτούμενα προσόντα

  • Πτυχίο Γεωπόνου ΠE
  • Πιστοποιημένη καλή γνώση Αγγλικών
  • Πιστοποιημένη γνώση χρήσης Η/Υ και διαδικτυακών εφαρμογών
  • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις (για τους άρρενες υποψηφίους).

Πρόσθετα προσόντα

  • Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών
  • Εμπειρία και δημοσιεύσεις σε εντομολογικά θέματα και ειδικότερα εμπειρία σε εκτροφή εχθρών καλλιεργειών και σε εκτέλεση βιοδοκιμών.

Η σύμβαση μίσθωσης έργου έχει διάρκεια οκτώ (8) μήνες από την υπογραφή της. Το ποσό της αμοιβής για το ανατιθέμενο έργο ορίζεται στα 10.400 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α και άλλων κρατήσεων, θα καταβληθεί δε, με τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών του αντισυμβαλλόμενου.

Όσοι επιθυμούν να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους καλούνται να υποβάλουν εγγράφως πρόταση για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου μέχρι και την Παρασκευή 19 Ιουνίου 2015 και ώρα 12:00.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα τηλέφωνα 2810 302309 (κ. Εμμ. Ροδιτάκη) και 2810 302 315 (κα Α. Σαβουιδάκη-Πηρουνάκη)