εργασια

Θέση γεωπόνου φυτικής παραγωγής στο Μπενάκειο

Το Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο ενδιαφέρεται για την πρόσληψη ενός ατόμου, ειδικότητας ΠΕ Γεωπόνου, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στο πλαίσιο του έργου «Ανάπτυξη, εφαρμογή, αξιολόγηση και παρακολούθηση ολοκληρωμένου συστήματος ορθολογικής διαχείρισης αγροκτημάτων μικτής εκμετάλλευσης», για χρονικό διάστημα έξι μηνών από την ημερομηνία ανάληψης υπηρεσίας, με δυνατότητα παράτασης, για κάλυψη των αναγκών του Εργαστηρίου Μυκητολογίας.

Απαιτούμενα προσόντα

  • Πτυχίο Γεωπόνου Πανεπιστημιακού Τμήματος Φυτικής Παραγωγής της ημεδαπής ή αντιστοίχου Τμήματος της αλλοδαπής.
  • Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.
  • Πιστοποιημένη γνώση χειρισμού Η/Υ.
  • Δύο συστατικές επιστολές

Διδακτορικό Τίτλο Σπουδών ή/και Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης σχετικά με τη Φυτοπροστασία και προϋπηρεσία ή τεκμηριωμένη εμπειρία σε θέματα αναγνώρισης μυκήτων στο Εργαστήριο με κλασικές ή/και μοριακές μεθόδους θα ληφθούν υπόψη.

Αιτήσεις υποβάλλονται ή αποστέλλονται με συστημένη επιστολή, στο Τμήμα Διοικητικού του Ινστιτούτου, οδός Στ. Δέλτα 8, 145 61 Κηφισιά (υπόψη κας Αιμιλίας Πανταζή), τηλ. 210-8180255.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι που πληρούν τις ανωτέρω προϋποθέσεις να υποβάλουν σχετική αίτηση μέχρι και τη Δευτέρα 12 Οκτωβρίου 2015.