Υδατοκαλλιέργειες: Θεσμικό πλαίσιο για τη βιώσιμη ανάπτυξη του κλάδου

Κατατέθηκε προς συζήτηση στη Βουλή, μετά από διαβούλευση με τους ενδιαφερόμενους φορείς, το Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για την Ανάπτυξη των Υδατοκαλλιεργειών.

Με το προτεινόμενο Σχέδιο Νόμου επιχειρείται ουσιαστική παρέμβαση στον τομέα των υδατοκαλλιεργειών, καθώς οι μέχρι σήμερα νομοθετικές ρυθμίσεις δεν προέβλεπαν επαρκώς τις προϋποθέσεις, για τη βελτιστοποίηση της λειτουργίας του κλάδου και τις κατευθύνσεις για το μελλοντικό προσανατολισμό ανάπτυξης και καινοτομίας, για την ενίσχυση της διεθνούς ανταγωνιστικότητας της αλιευτικής παραγωγής της χώρας. Το ισχύον θεσμικό πλαίσιο στηριζόταν σε νομοθετήματα (Νόμους, ΚΥΑ, ΥΑ κλπ.) και εγκυκλίους, τα οποία είναι αποσπασματικά και συχνά δημιουργούσαν ασάφειες ή και συγκρούσεις αρμοδιοτήτων μεταξύ των εμπλεκομένων Υπηρεσιών. Μάλιστα, σε αρκετές περιπτώσεις για την έκδοση μιας άδειας ενδέχεται να εμπλέκονται 15 διαφορετικές υπηρεσίες.

Με το παρόν Νομοσχέδιο, καθορίζεται το θεσμικό πλαίσιο που θα επιτρέψει την περαιτέρω ανάπτυξη του τομέα των υδατοκαλλιεργειών, για την επίτευξη θετικού ισοζυγίου αλιευτικών προϊόντων και θα εξασφαλίσει την μακροπρόθεσμη κερδοφόρο βιωσιμότητα των επιχειρήσεων, στο πλαίσιο της αειφόρου λειτουργίας τους. Παράλληλα, θα συμβάλλει στη δημιουργία προστιθέμενης αξίας της εθνικής μας ακτογραμμής, ενώ θα προάγει συγκριτικά πλεονεκτήματα της χώρας μας, όπως η ποιότητα.

Επιπλέον, καθορίζονται οι κανόνες, προκειμένου να απλουστευθούν οι διαδικασίες, σύμφωνα με τις κατευθύνσεις της υπεύθυνης διαχείρισης της παράκτιας ζώνης, του ειδικού χωροταξικού πλαισίου και την εφαρμοζόμενη πολιτική, για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων, την ενθάρρυνση νέων επενδύσεων στο πλαίσιο της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής της Ε.Ε.

Το περιβάλλον και η σχέση της δραστηριότητας με άλλες χρήσεις γης της παράκτιας ζώνης έχουν κεντρική θέση στο προτεινόμενο Σχέδιο Νόμου. Η δημιουργία και η ενθάρρυνση της ανάπτυξης της δραστηριότητας θα πραγματοποιείται με την τεκμηρίωση ότι η παράκτια ζώνη αξιοποιείται πληρέστερα με την εγκατάσταση διαφόρων μορφών υδατοκαλλιέργειας, συγκριτικά με άλλες χρήσεις, για την αρμονική συνύπαρξή της με τις λοιπές οικονομικές και κοινωνικές δραστηριότητες.

Ειδικότερα, με το προτεινόμενο Σχέδιο Νόμου ορίζονται τα εξής:

  • Θεσμοθετείται, το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών, το οποίο θέτει τους εθνικούς στόχους ανάπτυξης του εν λόγω τομέα, εφαρμόζοντας τις κατευθύνσεις του εθνικού χωροταξικού σχεδιασμού, στο πλαίσιο πάντοτε της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής της Ε.Ε.
  • Συνιστάται στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Εθνικό Συμβούλιο Υδατοκαλλιεργειών, το οποίο γνωμοδοτεί στον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για θέματα πολιτικής του τομέα των υδατοκαλλιεργειών.
  • Τίθενται οι όροι και οι προϋποθέσεις, καθώς επίσης και η διαδικασία για την απευθείας μίσθωση, την παραχώρηση χωρίς αντάλλαγμα για ερευνητικούς σκοπούς και την παραχώρηση σε φορείς διαχείρισης Περιοχών Οργανωμένης Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών (Π.Ο.Α.Υ.), των θαλάσσιων και λιμναίων υδάτινων εκτάσεων.
  • Θωρακίζεται η επιχειρηματικότητα στον τομέα των Υδατοκαλλιεργειών, δημιουργώντας το πλαίσιο περαιτέρω ανάπτυξης του κλάδου, καθώς λύνεται το πάγιο πρόβλημα της ανάγκης των Υδατοκαλλιεργητών, για χρονική θωράκιση των χώρων μίσθωσης των μονάδων. Παράλληλα, απλοποιείται η διαδικασία μετεγκατάστασης των μονάδων, που θα συμβάλλει, τόσο στην ανάπτυξη των Υδατοκαλλιεργειών στη χώρα μας, όσο και στη βιώσιμη και αειφόρο διαχείριση του κλάδου και του περιβάλλοντος.