Τι αλλάζει στη δήλωση μίσθωσης αγροτικής γης

Τι αλλάζει στη δήλωση μίσθωσης αγροτικής γης

Δύο αποφάσεις που αφορούν αλλαγές στη δήλωση πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης από τους εκμισθωτές αγροτικών εκτάσεων δημοσιεύτηκαν στο ΦΕΚ.

Σύμφωνα με την ΠΟΛ 1013/2014 οι εκμισθωτές ακίνητης περιουσίας υποχρεούνται να δηλώνουν όλα τα πληροφοριακά στοιχεία των αρχικών ή τροποποιητικών μισθώσεων, μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα από την έναρξη της μίσθωσης ή την τροποποίησή της, ανεξάρτητα αν πρόκειται για γραπτή ή προφορική συμφωνία.

Οι δηλώσεις των πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης υποβάλλονται με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτυακής εφαρμογής της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (Δ.ΗΛΕ.Δ.) στο δικτυακό τόπο www.gsis.gr.

Οι αλλαγές

α) Η υποβολή στοιχείων μίσθωσης αγροτικών εκτάσεων είναι προαιρετική εφόσον το μηνιαίο μίσθωμα δεν υπερβαίνει το ποσό των ογδόντα (80) ευρώ
β) Σε περίπτωση που υπάρχει υποχρέωση υποβολής (μισθώματα άνω των 80 ευρώ) ή σε περιπτώσεις προαιρετικής υποβολής, η προθεσμία υποβολής παρατείνεται έως 31.3.2015.